ИЕФЕМ

/Tag: ИЕФЕМ

Изложба „Облекло и езиково богатство“ в Националния етнографски музей

Изложбата „Облекло и езиково богатство“ в Националния етнографски музей е отворена за посетители до 15 август 2020 г. Откриването се проведе на 16 юни, в зала 11. Изложбата е част от научния проект „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“. Проектът цели проучването и издаването в електронна форма на слабо познати архивни документи от 1888 и 1889 г., съхранявани в Научния архив на БАН. Те представляват над 1100 страници с ръкописни описания на облекло и около 150 фотографии, направени специално, за да покажат част от облеклата. Организаторите на изложбата благодарят на Научния архив на БАН за съгласието да бъдат експонирани факсимилета и фотографии, част от изследвани в проекта ръкописи. Проектът се финансира от Фонд „Научни изследвания“ (договор ДН [...]

Защита на дисертационен труд на Христинка Башева-Николова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юли 2020 г. (петък) от 13:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Приемната грижа в България в началото на ХХI в. – европейски модел и национална специфика“ на Христинка Тошкова Башева-Николова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Еля Цанева Автореферат Рецензии: Проф. д-р Мария Иванова Доц. д-р Петя Банкова Становища: Проф. д-р Ирина Колева Доц. д-р Таня Бонева Доц. д-р Еля Цанева Председател на Научното жури: доц. д-р Петя [...]

Защита на дисертационен труд на Искрен Валентинов Великов

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 юни 2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Музейни репрезентации на Националното възраждане. Образи на наследството“ на Искрен Валентинов Великов, редовен докторант в Научната група към Етнографския музей по докторска програма Музеология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: проф. д-р Николай Ненов Автореферат Рецензенти: проф. д.изк. Симеон Недков доц. д-р Николай Вуков Становища: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева проф. д-р Николай Ненов доц. д-р Атанас Шопов Председател на Научното жури: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева Материалите по защитата са [...]

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Антропология на околната среда)“ – един, за нуждите на секция „Етнология на социализма и постсоциализма“, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 49 от 29 май 2020 г. Документи: Заявление за допускане до участие в конкурса Автобиография по европейски образец Диплома за образователна и научна степен „доктор“ или Удостоверение, съгл. чл. 8а  от Глава пета „Признаване на придобита в чужбина научни степени“ от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в [...]

Защита на дисертационен труд на Валентин Красимиров Воскресенски в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 3 юни 2020 г. от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе отложеното поради епидемиологичната обстановка в страната открито заседание за защита на дисертационния труд  „Травма и памет: разкази и възпоменания за близкото минало (1944-1989)“ на Валентин Красимиров Воскресенски, редовен докторант към секция „Антропология на словесните традиции“, по докторска програма Фолклористика, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Николай Вуков Председател на Научното жури: проф. дфн Албена Георгиева-Ангелова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на 13 март [...]

2020-05-22T11:03:40+03:00петък, 22 май 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд на Мина Чавдарова Христова в ИЕФЕМ – БАН

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 2 юни 2020 г. от 14:30 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе отложеното поради епидемиологичната обстановка в страната открито заседание за защита на дисертационния труд  „Антропологични измерения на границите и конструиране на идентичности (по примера на граничния регион между Република България, Република Македония и Република Сърбия)“ на Мина Чавдарова Христова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Петко Христов Председател на Научното жури: доц. д-р Анелия Касабова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на института на [...]

2020-05-22T11:01:48+03:00петък, 22 май 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |