Начало/Tag: ИЕФЕМ

Международна научна конференция „Между световете: магия, чудеса и мистика“

Международната научна конференция на тема „Между световете: магия, чудеса и мистика“ (International Conference “Between the Worlds: Magic, Miracles, and Mysticism”) (BEW 2020) ще се проведе на 29-31 октомври 2020 г. в гр. София с работен език английски. Тя е част от поредицата „Между световете“ (първият научен форум бе проведен през 2017 г.) и е финансирана от фонд „Научни изследвания“ към МОН по програмата за подкрепа на международни форуми в България (КП-06-МНФ/20). Организационният комитет на конференцията е международен и включва както утвърдени учени, така и млади изследователи и докторанти. Идеята за конференцията е свързана с магическите и мистични възприятия, преживявания, възгледи, вярвания и практики, които стават все по-видими в съвременния глобализиран свят. Чудесата на природата, свещените места, иконите и културните паметници продължават да събират множество вярващи [...]

„Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо (Leviathan)

Проектът е в категория „Синергия“ за малки екипи от висококвалифицирани изследователи и е финансиран от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) От началото на м. октомври 2020 г. стартира работата по проект „Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо (Leviathan), одобрен за финансиране от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) в категория „Синергия“ за 2019 г. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките е институцията – домакин на един от четиримата водещи изследователи в проекта – Анелия Касабова. Екипът от четирима водещи изследователи включва Фолкeр Хес (професор, директор на Института за история на медицината и медицинската етика към Шарите Берлин); Юдит Шандор (професор към Факултета за политология, правни изследвания и изследвания на пола към Централноевропейския университет, Будапеща/Виена), [...]

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ (ДВ, бр. 68/31.07.2020): в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография (Идентичности и граници на Балканите) – един, за нуждите на секция „Балканска етнология”; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалностФолклористика (Устни свидетелства за травматични събития) – един, за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“. Документи се приемат в срок до 30 септември 2020 г. (вкл.) в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09. http://iefem.bas.bg/akademichni-dlajnosti

Изложба „Облекло и езиково богатство“ в Националния етнографски музей

Изложбата „Облекло и езиково богатство“ в Националния етнографски музей е отворена за посетители до 15 август 2020 г. Откриването се проведе на 16 юни, в зала 11. Изложбата е част от научния проект „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)“. Проектът цели проучването и издаването в електронна форма на слабо познати архивни документи от 1888 и 1889 г., съхранявани в Научния архив на БАН. Те представляват над 1100 страници с ръкописни описания на облекло и около 150 фотографии, направени специално, за да покажат част от облеклата. Организаторите на изложбата благодарят на Научния архив на БАН за съгласието да бъдат експонирани факсимилета и фотографии, част от изследвани в проекта ръкописи. Проектът се финансира от Фонд „Научни изследвания“ (договор ДН [...]

Защита на дисертационен труд на Христинка Башева-Николова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юли 2020 г. (петък) от 13:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Приемната грижа в България в началото на ХХI в. – европейски модел и национална специфика“ на Христинка Тошкова Башева-Николова, редовен докторант към секция „Историческа етнология“, по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: доц. д-р Еля Цанева Автореферат Рецензии: Проф. д-р Мария Иванова Доц. д-р Петя Банкова Становища: Проф. д-р Ирина Колева Доц. д-р Таня Бонева Доц. д-р Еля Цанева Председател на Научното жури: доц. д-р Петя [...]

Защита на дисертационен труд на Искрен Валентинов Великов

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 юни 2020 г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Музейни репрезентации на Националното възраждане. Образи на наследството“ на Искрен Валентинов Великов, редовен докторант в Научната група към Етнографския музей по докторска програма Музеология, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Научен ръководител: проф. д-р Николай Ненов Автореферат Рецензенти: проф. д.изк. Симеон Недков доц. д-р Николай Вуков Становища: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева проф. д-р Николай Ненов доц. д-р Атанас Шопов Председател на Научното жури: доц. д-р Валентина Ганева-Райчева Материалите по защитата са [...]

Go to Top