Home/Tag: ИЕФЕМ

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Фолклористика (Съвременни фолклорни форми и игрови култури)“ – един, за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“;  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност „Етнография (Историческа етнология на българите в Западна Тракия)“  – един, за нуждите на секция „Историческа етнология”. Срок за подаване  на документи 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 28 от 06 април 2021 г. Краен срок за подаване на документите - 7 юни 2021 г. [...]

Заседание на Научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор”

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 април (понеделник) 2021 г. от 14:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска“ 6 А, или онлайн, ако обстоятелствата го налагат, ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  на тема:  „Дигитален атлас на българския танцов фолклор. Зони на разпространение според теренните проучвания в етнохореологията“ на Ивайло Цветанов Първанов, докторант редовна форма на обучение в секция „Етномузикология и етнохореология“ по докторска програма Музикознание, музикално и танцово изкуство - Етнохолеология, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област на висше образование 8. Изкуства. Научен ръководител: доц. д-р Анна Щърбанова Автореферат Председател на Научното жури: [...]

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография (Етнология на спорта)  – един, за нуждите на секция „Историческа етнология” със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 98 от 17.11.2020 г. Срок за подаване на документите - 18 януари 2021 г. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09 Повече информация може да видите на: Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ | ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ      

2020-11-18T10:57:03+00:00вторник, 17 ноември 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Международна научна конференция „Между световете: магия, чудеса и мистика“

Международната научна конференция на тема „Между световете: магия, чудеса и мистика“ (International Conference “Between the Worlds: Magic, Miracles, and Mysticism”) (BEW 2020) ще се проведе на 29-31 октомври 2020 г. в гр. София с работен език английски. Тя е част от поредицата „Между световете“ (първият научен форум бе проведен през 2017 г.) и е финансирана от фонд „Научни изследвания“ към МОН по програмата за подкрепа на международни форуми в България (КП-06-МНФ/20). Организационният комитет на конференцията е международен и включва както утвърдени учени, така и млади изследователи и докторанти. Идеята за конференцията е свързана с магическите и мистични възприятия, преживявания, възгледи, вярвания и практики, които стават все по-видими в съвременния глобализиран свят. Чудесата на природата, свещените места, иконите и културните паметници продължават да събират множество вярващи [...]

„Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо (Leviathan)

Проектът е в категория „Синергия“ за малки екипи от висококвалифицирани изследователи и е финансиран от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) От началото на м. октомври 2020 г. стартира работата по проект „Европейският Левиатан“: наследството на следвоенната медицина и общото благо (Leviathan), одобрен за финансиране от Европейския съвет за научни изследвания (ERC) в категория „Синергия“ за 2019 г. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките е институцията – домакин на един от четиримата водещи изследователи в проекта – Анелия Касабова. Екипът от четирима водещи изследователи включва Фолкeр Хес (професор, директор на Института за история на медицината и медицинската етика към Шарите Берлин); Юдит Шандор (професор към Факултета за политология, правни изследвания и изследвания на пола към Централноевропейския университет, Будапеща/Виена), [...]

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ (ДВ, бр. 68/31.07.2020): в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Етнография (Идентичности и граници на Балканите) – един, за нуждите на секция „Балканска етнология”; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалностФолклористика (Устни свидетелства за травматични събития) – един, за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“. Документи се приемат в срок до 30 септември 2020 г. (вкл.) в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09. http://iefem.bas.bg/akademichni-dlajnosti

Go to Top