Home/Tag: ИИКТ – БАН

Защита на дисертация на Атанас Узунов, ИИКТ – БАН

На 30.06.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул.„Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Детекция на говор в системи за разпознаване на  диктори“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по  докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Атанас Петров Узунов. Матириалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Защита на дисертацияна на Стоян Михов, ИИКТ-БАН

На 18.06.2020 г., от 14:00 ч., в зала 2 (сутерен) на бл. 25А на  ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертацията „Крайни автомати,  преобразуватели и бимашини: алгоритмични конструкции и имплементации“ за  присъждане на научната степен “доктор на науките” по професионално  направление 4.6. “Информатика и компютърни науки” на Стоян Милков Михов Материалите са публикувани на сайта та ИИКТ-БАН  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Открито заседание на научно жури за защита на дисертация в ИИКТ-БАН

На 15.11.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Реинженеринг на индустриални роботи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Стефан Борисов Карастанев. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Oткрито заседание за защита на дисертацията на Александър Попов, ИИКТ – БАН

На 06.11.2018 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Моделиране на лексикалното знание с цел автоматична обработка на естествен език“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално 4.6. „Информатика и компютърни науки“ на Александър Николаев Попов. Научно жури: проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище) проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия) проф. Людмила Димитрова – ИМИ – БАН (становище) проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН (рецензия) доц. Геннадий Агре – ИИКТ – БАН (становище) Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – [...]

2018-10-17T16:14:31+00:00сряда, 17 октомври 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |
Go to Top