ИМИ

/Tag: ИМИ

Конкурси в ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) – София обявява конкурси за: - „професор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ (Специални функции) – един; - „доцент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Взаимодействие човек – компютър) – един, за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в  „Държавен вестник” бр. 52 от 02.07.2019 г. Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ-БАН, София ул. Акад. Г. Бончев бл. 8, тел.02/979-2848. Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/

Заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” на Яна Алексиева от Институт по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 18 януари 2018 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Лоренцови повърхнини в четиримерното псевдо-евклидово пространство с неутрална метрика” на ЯНА АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА – Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Геометрия и топология“. Научен консултант: доц. д-р Величка Милушева Председател на Научното жури: чл.-кор. Олег Мушкаров Членове на Научното жури: Проф. дмн Манчо Манев Проф. д-р Огнян Касабов – рецензент Доц. д-р Иван Минчев – рецензент [...]

2018-01-04T11:41:00+02:00четвъртък, 4 януари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: , |