Институт за български език

/Tag: Институт за български език

Международна научна конференция „Компютърната лингвистика в България“

На 25 и 26 юни 2020 г. се състоя четвъртото издание на Международната научна конференция „Компютърната лингвистика в България“ (CLIB 2020: https://dcl.bas.bg/clib/). Форумът се проведе в смесен формат – присъствено (в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките) и онлайн с помощта на платформа за провеждане на видеоконференции. Конференцията се излъчи на живо по канала на Секцията по компютърна лингвистика в YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCxcyvtRrlcnpsiPIyf1xWWw. Мисията на конференцията, чието начало бе поставено през 2014 г., е да задълбочи и надгради сътрудничеството между българските учени, които извършват изследвания в областта на компютърната лингвистика у нас и по света, и чуждестранни учени, разработващи езикови технологии, приложими за български език. За участие в конференцията се регистрираха 85 участници от над 10 държави: България, Великобритания, Германия, Катар, Румъния, Русия, [...]

Конкурс за академичната длъжност „професор“ в Института за български език

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“  в професионално направление  2.1. Филология, научна специалност Български език за нуждите на Секцията за българска диалектология и лингвистична география със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 56 от 23.06.2020 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ - БАН.

Защита на дисертационен труд на Жанета Златева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 юни (четвъртък) 2020 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Динамика на дублетността в глаголната система на съвременния български книжовен език“ на Жанета Тодорова Златева, докторантка към Секцията за съвременен български език, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Научен ръководител: доц. д-р Руска Станчева. Председател на Научното жури: проф. д-р Сия Колковска – становище Членове на Научното жури: Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров – рецензия; Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия; [...]

Защита на дисертационен труд на Тодор Лазаров,Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юни (петък) 2020 г. от 14 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод”. на Тодор Димитров Лазаров, докторант към Секцията по компютърна лингвистика научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание Научен ръководител: Проф. д-р Светла Коева Научно жури: Председател на журито: Проф. д.ф.н. Максим Стаменов - становище Членове на журито: Проф. д-р Радка Влахова – рецензия; Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия; Проф. д-р [...]

Кампания „НАПИСАНОТО ОСТАВА. ПИШИ ПРАВИЛНО!“ за 24 май

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на Българската академия на науките традиционно кани българските учители и ученици да се присъединят към кампанията на Института „Написаното остава. Пиши правилно!“. За шеста поредна година на 24 май (както и през целия месец май) малки и големи ученици отново ще могат да направят кратка диктовка – не само за да проверят знанията си за българския правопис и пунктуация, а и за да засвидетелстват почитта си към българската просвета и култура, към българските учители, учени, просветители и дейци на културата. Подготвени са две диктовки: //ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Diktovki_24_may_2020.zip Едната (за по-малки ученици) е откъс от спомена на Иван Вазов „Големият ден“, а другата (за по-големи ученици) [...]

Над 200 учители от цялата страна участват във форум за изследователските подходи в обучението по български език

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ с участието на над 200 учители по български език и литература, учени и изследователи се провежда за четвърта поредна в Българската академия на науките. Организатор е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ) на БАН. Проф. Светла Коева, директор на ИБЕ, откри събитието като подчерта, че форумът се е превърнал в традиция за обмяна на опит и знания и е посветен на 150-годишнината на Академията. В основата на нейното създаване стои идеята за образованието и за българския език като обединител на нацията, каза тя. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов приветства участниците от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Впечатленията ми са, че вече е изградена активна, работеща мрежа с една обща цел – [...]