Институт за български език

/Tag: Институт за български език

Защита на дисертационен труд на Жанета Златева, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 юни (четвъртък) 2020 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Динамика на дублетността в глаголната система на съвременния български книжовен език“ на Жанета Тодорова Златева, докторантка към Секцията за съвременен български език, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Български език. Научен ръководител: доц. д-р Руска Станчева. Председател на Научното жури: проф. д-р Сия Колковска – становище Членове на Научното жури: Проф. д.ф.н. Владко Мурдаров – рецензия; Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия; [...]

Защита на дисертационен труд на Тодор Лазаров,Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юни (петък) 2020 г. от 14 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Българо-английски граматични паралели с оглед на машинния превод”. на Тодор Димитров Лазаров, докторант към Секцията по компютърна лингвистика научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма: Общо и сравнително езикознание Научен ръководител: Проф. д-р Светла Коева Научно жури: Председател на журито: Проф. д.ф.н. Максим Стаменов - становище Членове на журито: Проф. д-р Радка Влахова – рецензия; Проф. д-р Красимира Алексова – рецензия; Проф. д-р [...]

Кампания „НАПИСАНОТО ОСТАВА. ПИШИ ПРАВИЛНО!“ за 24 май

По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ на Българската академия на науките традиционно кани българските учители и ученици да се присъединят към кампанията на Института „Написаното остава. Пиши правилно!“. За шеста поредна година на 24 май (както и през целия месец май) малки и големи ученици отново ще могат да направят кратка диктовка – не само за да проверят знанията си за българския правопис и пунктуация, а и за да засвидетелстват почитта си към българската просвета и култура, към българските учители, учени, просветители и дейци на културата. Подготвени са две диктовки: //ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2020/05/Diktovki_24_may_2020.zip Едната (за по-малки ученици) е откъс от спомена на Иван Вазов „Големият ден“, а другата (за по-големи ученици) [...]

Над 200 учители от цялата страна участват във форум за изследователските подходи в обучението по български език

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ с участието на над 200 учители по български език и литература, учени и изследователи се провежда за четвърта поредна в Българската академия на науките. Организатор е Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ) на БАН. Проф. Светла Коева, директор на ИБЕ, откри събитието като подчерта, че форумът се е превърнал в традиция за обмяна на опит и знания и е посветен на 150-годишнината на Академията. В основата на нейното създаване стои идеята за образованието и за българския език като обединител на нацията, каза тя. Заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов приветства участниците от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. Впечатленията ми са, че вече е изградена активна, работеща мрежа с една обща цел – [...]

Защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор на филологическите науки” в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Анна Чолева-Димитрова

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН и научното жури за присъждането на научната степен „доктор на филологическите науки” съобщават, че на 17 декември (понеделник) 2018 г. от 11 часа в Големия салон на Института, ул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17 ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема: „Местни и родови  имена от Царибродско“ на Анна Методиева Чолева-Димитрова, професор д-р от Института за български език при БАН, научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология Научно жури: Председател на журито: проф. д-р Лучия Стефанова Антонова-Василева - становище Членове на журито: Акад. Михаил Виденов – рецензия; Проф. Иван Кочев – рецензия; Проф. Иван Чобанов – рецензия; Чл.-кор. Емилия Пернишка – становище; Проф. Борис Парашкевов – становище; [...]

2018-12-04T13:27:14+02:00понеделник, 3 декември 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ 2018

Третото издание на форума „Изследователски подходи в обучението по български език“, организирано от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, ще се състои на 2 ноември 2018 година в София в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН (ул. „15 ноември“ 1). Форумът предоставя възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването и обучението по български език. Приложението на изследователските подходи в обучението по български език цели развитие на функционалното мислене на учениците в рамките на понятийната система и граматичната структура на съвременния български книжовен език. По-конкретно, целта на Форума е да се представят теоретични знания и практически умения, свързани със съвременни изследователски подходи и възможностите за тяхното използване в обучението по [...]