Институт за държавата и правото – БАН

/Tag: Институт за държавата и правото – БАН

Публична защита на Ваня Илиева Илиева в Института за държавата и правото на БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 декември 2019 г. (понеделник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Оценка на доказателствата и доказателствените средства в наказателния процес“ на Ваня Илиева Илиева – задочен докторант в ИДП, докторска програма Наказателен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова Председател на научното жури: Екатерина Салкова Гетова, ИДП на БАН Членове на научното жури: Проф. д-р Борис Владимиров Велчев, , д.ю.н., СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензент) Проф. д-р Веселин [...]

Публична защита на Александрина Пламенова Дончева в Института за държавата и правото на БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 03 декември 2019 г. (вторник) от 15.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Официалното начало в наказателния процес“ на Александрина Пламенова Дончева – задочен докторант в ИДП, докторска програма Наказателен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова Председател на научното жури: Екатерина Салкова Гетова, ИДП на БАН Членове на научното жури: Проф. д-р Георги Иванов Митов, д.ю.н., СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензент) Проф. д-р Гергана Маринова Маринова, ИДП наБАН (рецензент) [...]

Публична защита на Димитър Каменов Младенов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 22 февруари 2019 г. (петък) от 14.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Участие на съдебни заседатели в наказателното производство“ на Димитър Каменов Младенов – задочен докторант в ИДП, докторска програма Наказателен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Гергана Маринова Маринова Председател на научното жури: проф. д-р Гергана Маринова Маринова, ИДП при БАН Членове на научното жури: Проф. д-р Борис Владимиров Велчев, д.ю.н., СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензент) Проф. д-р Георги Иванов [...]

Конференция за бъдещето на демокрацията на ЕС

Конференция на тема „БЪДЕЩЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА НА ЕС: бюджетът на ЕС за 2012-2027 г. и върховенството на правото – към демокрация или към отказ от ценностите на Съюза?“ се проведе на 28 ноември 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Събитието беше организирано от Института за държавата и правото на БАН, Института за публична политика, Института за икономика и международни отношения, Съюза на икономистите в България и Българската асоциация по международно право. При откриване на конференцията вицепрезидентът Илияна Йотова постави акцент върху условията, в които се формира Многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г. – излизането на Великобритания от ЕС и предстоящите европейски избори. Вицепрезидентът посочи: „Намираме се в ситуация на безпрецедентна националистическа вълна, възход на популизма, лавинообразен спад в доверието към традиционните партии и [...]

Международна научна конференция на тема: „Право и културни ценности“

Институтът за държавата и правото на БАН и Юридическият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организират Международна научна конференция на тема: „Право и културни ценности“. Конференцията ще се състои на 16 ноември 2018 г. в заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет от 9.00 до 18.00 ч. Работните езици на конференцията са български, английски, френски и италиански. Докладите, представени на конференцията и оформени съобразно приложените изисквания, моля да се изпращат на е-адрес law_conference2018@abv.bg до 20 декември 2018 г. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в научно рецензиран сборник. Организационният комитет се състои от – проф. д-р Ирена Илиева, проф. д.ю.н. Малина Новкиришка, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Петя Неделева, гл. ас. д-р Гергана Гозанска, гл. ас. д-р Ангел Шопов.

Научна конференция „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“

Институтът за държавата и правото – БАН, Икономическият университет – Варна и Комисията за защита от дискриминация организираха национална научна конференция на тема „Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции“. Форумът се проведе на 8 юни 2018 г. в Икономическия университет – Варна и събра учени от три института на БАН: Института за държавата и правото, Института за икономически изследвания, Института за изследване на обществата и знанието при БАН, членове на Комисията за защита от дискриминация, преподаватели от Икономическия университет – Варна, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и др.,  докторанти от БАН и университетите. […]