Институт за държавата и правото

/Tag: Институт за държавата и правото

Съобщение за промяна в обява за публична защита на дисертационен труд на Надежда Славчева, публикувана на сайта на БАН на 01.04.2020 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават за следната промяна в обявените на 12.03.2020 г. на интернет страницата на Института дата и място за провеждане на публичната защита на дисертационен труд на тема „Административноправен режим на трансграничната здравна помощ“ на Надежда Петрова Славчева – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Нова дата: 15 юни 2020 г. (понеделник) от 13:00 ч. Място: зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“, в сградата на БАН, находяща се на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ №1 Промяната е извършена в съответствие с § 24 от от [...]

Публична защита на Станимир Панчев Трифонов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на съдебно-изпълнителното производство по ГПК“ на Станимир Панчев Трифонов – задочен докторант в ИДП, докторска програма Правна социология. Правна информатика, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Стефка Стефанова Наумова Председател на научното жури: доц. д-р Петър Георгиев Бончовски, ИДП при БАН Членове на научното жури: Проф. д.с.н. Анна Иванова Мантарова, Институт по философия и социология [...]

Публична защита на Манол Иванов Асенов в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 13.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Правно-социологически проблеми на съвременни форми на девиация в областта на рекламната дейност“ на Манол Иванов Асенов – задочен докторант в ИДП, докторска програма Правна социология. Правна информатика, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Стефка Стефанова Наумова Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Гецова Йонкова, ИДП при БАН Членове на научното жури: Проф. д-р Софка Георгиева Матеева, Нов български университет [...]

Публична защита на Кристина Владимирова Чутуркова в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юни 2020 г. (петък) от 11.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Фактори, оказващи влияние върху правната социализация на подрастващите“ на Кристина Владимирова Чутуркова – задочен докторант в ИДП, докторска програма „Правна социология. Правна информатика“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: доц. д-р Надежда Гецова Йонкова Председател на научното жури: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева, ИДП при БАН, (рецензент) Членове на научното жури: Проф. д.с.н. Анна Иванова Мантарова, Институт по философия и социология при [...]

ИДП – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент - един, по Трудово право и обществено осигуряване за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“ със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.1/03.01.2020 г. и на сайта на ИДП. Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902

ИДП при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ по професионално направление 3.6. Право, от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по Наказателно право, един за нуждите на секция „Наказателноправни науки“. Обявата е публикувана във в. „Сега“ от 01.11.2019 и на сайта на ИДП: http://ipn-bg.org/. Необходими документи: Заявление до директора за допускане до участие в конкурса; Автобиография по европейски образец; Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование – магистърска степен, специалност „право“, с приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50); Удостоверение по чл. 14 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, за призната магистърска степен, ако дипломата е [...]