Институт за държавата и правото

/Tag: Институт за държавата и правото

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за доцент - един, по Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“, със срок три месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.18/01.03.2019 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkursi-zaemane-akademichna-dlzhnost.html Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3, тел. 02/987 4902

Институтът за държавата и правото обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент: един, по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“; един, по Наказателен процес за нуждите на секция „Наказателноправни науки“. със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.3/08.01.2019 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkursi-zaemane-akademichna-dlzhnost.html Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902

Семинар семинар „Политики по човешките права и наследството на Холокоста, членството на България в МАВХ”

Институтът за държавата и правото на БАН е съорганизатор на семинар „Политики по човешките права и наследството на Холокоста, членството на България в МАВХ”, който ще се проведе на 5 ноември 2018 г. от 13:00 часа в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Форумът се организира съвместно с Института по публична администрация, катедрата по Публична администрация в Софийския университет, Центъра за Еврейски изследвания при Софийския университет и работната група по въпросите на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) в България.

ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление ш.3.6. Право главен асистент – един, по международно право и международни отношения за нуждите на секция „Международноправни науки“, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.17/23.02.2018 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost4.html Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика” 4, ет.3, тел. 02/987 4902

Публична защита на Константин Григоров в Института за държавата и правото при БАН

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 12 февруари 2018 г. (понеделник) от 14.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Оспорване на нормативните актове на общинския съвет“ на Константин Ангелов Григоров – задочен докторант в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Ганета Минкова Минкова Председател на научното жури: доц. д-р Надежда Гецова Йонкова, ИДП при БАН Членове на научното жури: Проф. д-р Христина Тодорова Балабанова, УНСС (рецензент) Проф. д-р Александър Асенов Воденичаров, [...]

2018-02-01T16:23:24+02:00четвъртък, 1 февруари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Процедура за избор на директор на Института за държавата и правото

Управителният съвет на Българската академия на науките открива процедура за избор на директор на Институт за държавата и правото. За директори на постоянно научно звено могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в постоянното научно звено. […]

2018-01-24T12:20:07+02:00четвъртък, 4 януари 2018 |Категории: Процедури за избор на директори|Етикети: |