Институт за държавата и правото

/Tag: Институт за държавата и правото

Значението на Конституцията за полагане основите на правовата държава обсъдиха учени

Знаковата роля на Търновската конституция за полагане на основите на правовата държава на освободеното българско общество обсъдиха учени на кръгла маса „140 години конституционализъм в България“. Засегнати бяха и въпросите за влиянието на конституционализма за изграждането на правната система на Европейския съюз, за конституционната идентичност на държавите членки, както и за валидността и легитимността на правото. Кръглата маса се проведе на 08.04.2019 г. в заседателната зала на Института за държавата и правото на БАН. Участваха директорът на института проф. д-р Ирена Илиева, проф. д-р Емилия Друмева –бивш конституционен съдия и секретар по правни въпроси на президента и проф. д-р Стефка Наумова. Кръглата маса е част от поредицата планирани събития, организирани от Института за държавата и правото по случай честването на 150-годишнината на БАН. На кръглата [...]

ИДП на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент  – един, по Граждански процес за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.30/09.04.2019 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost-8077.html Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902

Публична защита на Велина Петрова Спирова в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 април 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Чуждестранните лица като субект на данъчното право на Република България“ на Велина Петрова Спирова – задочен докторант в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки Научен ръководител: проф. д-р Ганета Минкова Минкова Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова Минкова, ИДП - БАН Членове на научното жури: Проф. д-р Сашо Георгиев Пенов, СУ „Св. Кл. Охридски“ [...]

Публична защита на Богдан Русев Русев в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Домашното насилие – понятие и семейно-правни аспекти“ на Богдан Русев Русев – задочен докторант в ИДП, докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки   Научен ръководител: доц. д-р Велина Станчева Тодорова Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП - БАН (рецензент) Членове на научното жури: Доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова, ПУ „П. Хилендарски“ (рецензент) Доц. д-р [...]

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в Института за държавата и правото

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за доцент - един, по Конституционно право на Република България за нуждите на секция „Публичноправни науки“, със срок три месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.18/01.03.2019 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkursi-zaemane-akademichna-dlzhnost.html Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3, тел. 02/987 4902

Институтът за държавата и правото обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“

Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент: един, по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“; един, по Наказателен процес за нуждите на секция „Наказателноправни науки“. със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.3/08.01.2019 г. и на сайта на ИДП http://ipn-bg.org/novini/konkursi-zaemane-akademichna-dlzhnost.html Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902