Институт за етнология етнография и фолклористика с Етнографски музей

/Tag: Институт за етнология етнография и фолклористика с Етнографски музей

Международен научен форум „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН”

Форумът ще бъде централно научно събитие, посветено на годишнината.  Неговата цел е да предложи модерна визия към едно относително ново за хуманитарното и социалното познание поле, каквото е това на нематериалното културно наследство (НКН). Очакваме да бъдат дискутирани както характеристики на иманентната същност на НКН, така и моделирането и прилагането на съвременните културни политики, свързани с неговото опазване, в контекста на процесите на прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (Конвенция 2003) . Във връзка със 150-тата годишнина на Българската академия на науките, тематичен акцент във форума ще бъде положен върху извършеното от учените в БАН в областта на изучаването на НКН, моделирането на националните културни политики и прилагането на Конвенция 2003.

Конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент – ИЕФЕМ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Фолклористика (Философски и антропологични аспекти на религиозната култура) – един, за нуждите на Националния център за нематериално културно наследство, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“. Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09. Повече информация ТУК.