Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

/Tag: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

40 учени обсъждат нематериалното културно наследство в БАН

България е една от първите страни в света, изпълнили условието на Конвенция 2003 на ЮНЕСКО за създаването на Национален регистър на нематериалното културно наследство. Това изтъкна като основен принос на учените от Академията чл.-кор. Мила Сантова по време на международната научна конференция „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“. Двудневната конференция започна на 17 октомври в Българската академия на науките и е посветена на 150-годишнината на Академията. Организира се от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, съвместно с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. […]

Заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” на Бехрин Ахмедова Шопова

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 ноември 2018 г. от 11.00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд  „Локална музикалнофолклорна култура в селища с турско население от Североизточна България” на Бехрин Ахмедова Шопова, редовен докторант към секция „Етномузикология и етнохореология“, по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,  научна специалност Музикознание, музикално и танцово изкуство. Научен ръководител: доц. д-р Наталия Рашкова Рецензии: Проф. д. изк. Лозанка Пейчева Проф. д-р Горица Найденова Становища: Доц. д.н. Венета Янкова Доц. д.н. Венцислав Димов Доц. д-р Веселка Тончева Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на [...]

Международна конференция за социокултурните измерения на детството организира ИЕФЕМ

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН е домакин на международна конференция „Sociocultural Dimensions of Childhood“, която ще се проведе в периода 26-28 октомври 2018 г. Форумът е под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, а официалното откриване е на 26.10.2018 г. от 9.00 ч, в зала „Проф. Марин Дринов” на БАН. Основните теми на конференцията са свързани с: – Детството и юношеството в европейската история, политика и култура; – Интердисциплинарни подходи към изучаване на детството. Теоретични и методологични аспекти; – В света на децата; – Децата в и извън семейството: родители, роднини, връстници, приятели; – Децата в условия на миграция. Социализация и акултурация на децата-бежанци; – Преживявания и памет в детството. Войната, насилието, травмата; – Детство и фолклор; [...]

ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България

С изцяло нова изложба, ремонтирани зали и един от най-старите асансьори в Европа посреща Националният етнографски музей Националният етнографски музей открива на 26.06.2018 г. от 18.00ч представителната експозиция „ВРЕМЕНА И ХОРА – живите традиции на България“. Изложбата е под патронажа на президента на Република България Румен Радев и е разположена в обновените, ремонтирани и реставрирани зали на втория етаж в източното крило на Княжеския дворец. […]

Двудневна конференция в чест на проф. Александър Фол събра траколози от цялата страна

Повече от 40 учени от различни институти на Българската академия на науките и университети от страната почетоха паметта на големия български учен-траколог проф. Александър Фол. Двудневната конференция „Древна тракия и траките: пространства и комуникации“, организирана по случай 85-годишнината от рождението му, се състоя на 14 и 15 май 2018 г. в Големия салон на БАН, заседателната зала на ИЕФЕМ и заседателната зала в Центъра по тракология при ИБЦТ. […]

ИЕФЕМ – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Фолклористика, за нуждите на секция „Антропология на народните изкуства и визуалните форми“, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“, бр. 36 от 27 април 2018 г. […]