Home/Tag: Институт за литература

Конкурс за главен асистент в Института за литература

Конкурс за главен асистент в Института за литература Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за образователната и научна степен „доктор“; Медицинско свидетелство; Свидетелство за съдимост; Удостоверение за стаж по специалността (ако има такъв)  ; Списък на публикации в научни издания. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2    и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в правилника за прилагането му [...]

Конкурс за професор в Института за литература

Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Професор в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 52 от 9 юни 2020 г. Документи: Молба за допускане до участие в конкурса; Автобиография (европейски образец); Диплома за висше образование с приложенията към нея (оригинал); Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките”; Документ за академичната длъжност “доцент”; Удостоверение за професионален стаж по специалността; Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ; Списък на публикации със диференциране на [...]

Изложба „Вапцаров – Мечтателят“

Изложбата „Вапцаров – Мечтателят“ се откри на 5 декември във фоайето на Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“. Тя представя архивни материали на поета от фондовете му, съхранявани в Института за литература – БАН и къща-музей „Никола Вапцаров“ към Националния литературен музей. Експонирани са лични документи като ученическа карта, мореплавателна книжка, легитимацията му като огняр в БДЖ, писма и картички към роднини и приятели, тетрадки, бележници и тефтерчета с ранни и по-късни варианти и ръкописи на стихотворения, както и с пиесата му „Вълната, която бучи“, екземпляр на „Моторни песни“ с ръкописното „Свобода“, семейни снимки. Архивната визия за Вапцаров е допълнена с лични вещи като албума на випуска на ММУ с химна, написан от поета, железничарското му фенерче, портфрейла и писалката му „Пеликан“ и др., както и [...]

Министър Красимир Вълчев посети Института за литература и Института за исторически изследвания на БАН

Два института на Българската академия на науките от направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ посети министърът на образованието и науката Красимир Вълчев заедно с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски.  Те се запознаха с работата и актуалните проекти на учените в Института за литература и Института за исторически изследвания. Институтът за литература се е превърнал в център за хуманитарни и интердисциплинарни изследвания на литературата от Средновековието до наши дни, каза доц. Елка Трайкова. Тя разказа за поредицата от дигитални научни проекти и атрактивните мултимедийни продукти, които са със свободен достъп във виртуалното пространство. Изследователската дейност в Института за литература прилага съвременни подходи, разработвани в световната хуманитаристика, посочи доц. Трайкова. Кратък филм показа дейностите и проектите на института (http://ilit.bas.bg/bg/). По време на разговора с учените министър [...]

Руски историк с почетен знак „Марин Дринов“ за Деня на Института за литература

С почетния знак на Българската академия на науките „Марин Дринов“ на лента беше удостоен проф. Анатолий Турилов, историк-палеославист от Института по славянознание на Руската академия на науките. Това стана по време на откриването на международната конференция „Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век“ на 21 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН. […]

Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век – международна конференция

Международната конференция „Маршрути на книжовно общуване на източните и южните славяни през ХI-XX век“ ще въведе в научно обращение нова интерпретация на темата за взаимодействието в книжовното наследство на източните и южните славяни. Откриването ще бъде на 21 ноември от 9.30 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките, а заседанията ще продължат на 21 и 22 ноември в зала 2 на Софийския университет. По време на официалната част председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще връчи почетния знак на БАН „Марин Дринов“ на лента на Анатолий Турилов – руски историк-славист, специалист по историята на древната руска и славянска литература, културната и църковната история на източните и южните славяни. Конференцията се организира от Института за литература на БАН в сътрудничество с Център [...]

Go to Top