Начало/Tag: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  „доктор“ съобщават, че на 31.08.2018 г. (петък) от 11:00 ч., в Зала "Левентис" на НПМ-БАН, бул. Цар Освободител 1, гр. София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: "Сравнително изследване на числеността, размножаването и храненето на чакала (Canis aureus L., 1758) и лисицата (Vulpes vulpes L., 1758) в Горнотракийската низина и Добруджа" (научна специалност "Екология и опазване на екосистемите", шифър 02.22.01) на Албена Йорданова Власева, редовен докторант в отдел "Животинско разнообразие и ресурси", ИБЕИ-БАН. Научен ръководител: проф. дбн Петър Василев Генов (ИБЕИ-БАН) Научен консултант: доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова (ИБЕИ-БАН) Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се [...]

Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) бяха включени в Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI) под името “Разпределена система от научни колекции” (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo). Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. С това започва изпълнението на 12-годишна програма от четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици. […]

С форум и изложба Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН отбелязва Mеждународния ден на биологичното разнообразие

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) организира форум, посветен на Mеждународния ден на биологичното разнообразие. Събитието под надслов „Екосистеми и екосистемни услуги“ ще се проведе на 22.05.2018 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1. То е съпроводено и с изложба, която илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ – БАН за оценка на екосистемните услуги. Целта на форума е да очертае значението на оценката на екосистемните услуги за хората и устойчивото развитие, ролята на България в международната мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания и възможностите за съвместна работа на научни, държавни, частни институции и НПО в областта на екосистемните услуги. ИБЕИ – БАН е национален научен център за изследване и опазване на биоразнообразието и екосистемните услуги в България. [...]

11-ти „Семинар по екология – 2018” с международно участие

Единадесети Семинар по екология - 2018 с международно участие ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин" 2, София. Семинарът е  организиран от Секция Биология към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.     Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят научните си резултати, да обменят знания, информация и да създадат нови контакти. Основни тематични направления са: Биологично разнообразие и консервационна биология; Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация; Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие; Ландшафтна екология; Екология и образование и други кореспондиращи направления. Допълнителна информация, покана и официалната програма са качени на страницата на [...]

Национална среща на LTER Network България и Работна среща по прoект eLTER-H2020

На 23 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" № 2, София ще се проведе Национална среща на LTER Network България и Работна среща по Проект “Integrated European long-term ecosystem, critical zones and socio-ecological system research infrastructure” (eLTER-H2020). Срещата е  организирана от Секция "Екосистемни изследвания с център LTER- България" към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. Допълнителна информация, покана и официалната програма са качени на страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките: http://www.iber.bas.bg/?q=bg  

Националният природонаучен музей-БАН и община Ботевград отбелязват Деня на Жабешкото блато

Денят на Жабешкото блато се отбелязва в чест на първото научно документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитена местност „Мухалница“. Миграцията на този вид е уникална в световен мащаб. Проучването на д-р Владимир Бешков, започнало преди 50 години, установява, че всяка година в края на зимата, възрастните планински жаби, зимуващи в потоците на северния склон на планината Било, се насочват към равнината и за няколко дни преодоляват разстояние от около 10 км. Събитието тази година включва целодневна програма с образователни игри за деца, а за възрастните е презентацията и разходката до Жабешкото блато с учени и специалисти от Националния природонаучен музей – БАН (НПМ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН). Почетният гост на събитието д-р Владимир Бешков ще [...]

Go to Top