Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

/Tag: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Научни колекции на БАН са признати за част от стратегическата европейска научна инфраструктура

През юли 2018 г. научните колекции на членовете на Консорциума на европейските таксономични институции (CETAF) бяха включени в Европейската пътна карта за стратегическа научна инфраструктура (ESFRI) под името “Разпределена система от научни колекции” (Distributed System of Scientific Collections, DiSSCo). Участници в инициативата DiSSCo са 115 музеи и други институции от 21 европейски страни, съхраняващи значими природонаучни колекции. С това започва изпълнението на 12-годишна програма от четири последователни проекта, които целят интегриране на колекциите, въвеждане на единен регламент за съхранение, развитие и ползване, а също и дигитализиране на колекционните единици. […]

С форум и изложба Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН отбелязва Mеждународния ден на биологичното разнообразие

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ – БАН) организира форум, посветен на Mеждународния ден на биологичното разнообразие. Събитието под надслов „Екосистеми и екосистемни услуги“ ще се проведе на 22.05.2018 г. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ 1. То е съпроводено и с изложба, която илюстрира основните резултати от проектите на ИБЕИ – БАН за оценка на екосистемните услуги. Целта на форума е да очертае значението на оценката на екосистемните услуги за хората и устойчивото развитие, ролята на България в международната мрежа за дългосрочни екосистемни изследвания и възможностите за съвместна работа на научни, държавни, частни институции и НПО в областта на екосистемните услуги. ИБЕИ – БАН е национален научен център за изследване и опазване на биоразнообразието и екосистемните услуги в България. [...]

11-ти „Семинар по екология – 2018” с международно участие

Единадесети Семинар по екология - 2018 с международно участие ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. „Ю. Гагарин" 2, София. Семинарът е  организиран от Секция Биология към Съюза на учените в България и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките.     Семинарът дава възможност на студенти, докторанти, млади и изявени учени да представят научните си резултати, да обменят знания, информация и да създадат нови контакти. Основни тематични направления са: Биологично разнообразие и консервационна биология; Биотични и абиотични въздействия върху живата природа и механизми на адаптация; Екосистемни изследвания, услуги и екологично земеделие; Ландшафтна екология; Екология и образование и други кореспондиращи направления. Допълнителна информация, покана и официалната програма са качени на страницата на [...]

Национална среща на LTER Network България и Работна среща по прoект eLTER-H2020

На 23 април 2018 г., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, ул. "Ю. Гагарин" № 2, София ще се проведе Национална среща на LTER Network България и Работна среща по Проект “Integrated European long-term ecosystem, critical zones and socio-ecological system research infrastructure” (eLTER-H2020). Срещата е  организирана от Секция "Екосистемни изследвания с център LTER- България" към Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките. Допълнителна информация, покана и официалната програма са качени на страницата на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българска академия на науките: http://www.iber.bas.bg/?q=bg  

Националният природонаучен музей-БАН и община Ботевград отбелязват Деня на Жабешкото блато

Денят на Жабешкото блато се отбелязва в чест на първото научно документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитена местност „Мухалница“. Миграцията на този вид е уникална в световен мащаб. Проучването на д-р Владимир Бешков, започнало преди 50 години, установява, че всяка година в края на зимата, възрастните планински жаби, зимуващи в потоците на северния склон на планината Било, се насочват към равнината и за няколко дни преодоляват разстояние от около 10 км. Събитието тази година включва целодневна програма с образователни игри за деца, а за възрастните е презентацията и разходката до Жабешкото блато с учени и специалисти от Националния природонаучен музей – БАН (НПМ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН). Почетният гост на събитието д-р Владимир Бешков ще [...]

Проф. Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН

  Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски награди проф. дбн Параскева Михайлова с отличителен знак за заслуги към БАН.  За мен е чест да връча тази награда на проф. Михайлова за високите й научни постижения в областта на еволюцията на двукрилите насекоми и за приноса й  към организацията на научните изследвания в БАН, каза акад. Ревалски. Проф. Михайлова благодари за отличието и заяви, че е оценката е не само за нейната научно-изследователска дейност, а и за всички колеги, с които са обсъждали получените резултати.   […]