Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

/Tag: Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Защита на дисертационен труд на НИЯ ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ в ИБФБМИ на БАН

Защитата на дисертационния труд на Ния Златкова Петрова, задочен докторант в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ с научен ръководител проф. д-р Сашка Крумова и научен консултант проф. Стефка Танева, дбн, на тема „Структурна стабилност и междумолекулни взаимодействия на основните светосъбиращи комплекси в тилакоидни мембрани на висши растения и цианобактерии“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 13 март 2020 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Сашка Крумова Рецензенти: проф. д-р Василий Голцев и доц. д-р Анелия Добрикова. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство [...]

Втора научна сесия за докторанти и млади учени „Биомедицина и качество на живота“

ИБФИБМИ – БАН вече има традиция в организирането на конференции и младежки научни сесии, изградена е мрежа от контакти и стратегия за насърчаване на участието на млади учени. Научната сесия ще даде възможност на младите учени и докторантите в ИБФИБМИ – БАН да предоставят постигнатите от тях научни резултати при изпълнението на младежки проекти към БАН и ФНИ, фокусирайки се върху значението на резултатите в полза на обществото. Освен участници от Института, събитието ще бъде отворено и за други институти от направление "Биомедицина и качество на живот".

Конкурс за главен асистент в секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН – София обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Липид-белтъчни взаимодействия“ към ИБФБМИ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 59/26.07.2019 г. Документи се подават в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg). Обявата е публикувана на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/concourse-sen-assist-prof-lpi/

Значението на сфинголипидите за развитието на болестта на Алцхаймер ще се обсъжда на семинар в БАН

Научен семинар на тема „Сфинголипидите: от формирането на мембранни домени до значението им за развитието на болестта на Алцхаймер“ ще изнесе проф. Галя Станева на 12 юни 2019 г. от 14.00 часа в заседателната зала на бл. 21 на ул. „Акад. Георги Бончев“. Темата е от изключително значение, поради все по-бързо нарастващия брой на болни от Алцхаймер, което е свързано с увеличаване на икономическите тежести върху обществото, а оттам и необходимостта от изучаването на множеството механизми, включени в патогенезата на това заболяване. В презентацията си проф. Станева ще дискутира хипотезата, че патологична промяна в липидното съдържание и формирането на домени в мембраните лежат в основата на анормалната олигомеризация на амилоид-бета пептида (Аb). Проф. Галя Станева е ръководител на лаборатория „Биомиметични мембрани“, секция „Електроиндуцирани и адхезивни [...]

Защита на дисертационен труд на МАРТИН СТЕФАНОВ от Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН

Защитата на дисертационния труд на Мартин Ангелов Стефанов, редовен докторант в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова, на тема „Адаптационни механизми на фотосинтетичния апарат към засоляване и светлинен стрес при две линии Paulownia“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 24 април 2019 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. д-р Емилия Апостолова Рецензенти: проф. д-р Катя Георгиева и проф. дбн Лиляна Масленкова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София. Обявата е публикувана [...]

Защита на дисертационен труд в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН

Защитата на дисертационния труд на Силвия Колева Ангелова, редовен докторант в секция „Управление на двигателната дейност“ с научни ръководители проф. дтн Росица Райкова и доц. д-р Вихрен Чакъров, на тема „Експериментално изследване на двигателния дефицит на горен крайник при пациенти преживeли инсулт“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (рехабилитация и кинезитерапия“) ще се състои на 27 март 2019 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 105, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“. Председател на Научното жури: проф. дтн Росица Райкова. Рецензенти: чл.-кор. Андон Косев и проф. д-р Васил Колев. Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на [...]