Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

/Tag: Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН на Таня Данчева Живкова

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 23 април 2018 г. (понеделник) от 14.30 часа в заседателната зала 239 на ИЕМПАМ-БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Влияние на комплекси на метали с различни лиганди върху преживяемостта и пролиферативната активност на туморни клетки” на Таня Данчева Живкова, докторант на задочна подготовка от ИЕМПАМ - БАН по професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност: „Морфология“ (шифър: 01.06.26). Научно жури Председател на журито Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, доктор от ИЕМПАМ – БАН Членове на журито: Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн - [...]

Лекции на проф. д-р Анатолий Скальный в Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН

Проф. д-р Анатолий Викторович Скальный от Държавен университет „П. Г. Демидов”, гр. Ярославъл, Русия ще гостува на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. На 18 и 19 декември той ще изнесе три лекции на английски език в Заседателната зала на Института на ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25, етаж 2. 18.12.2017 г., 13:00 ч. – „Медицинска елементология в Русия” 19.12.2017 г., 10:30 ч. – „Антагонизъм на селена и токсичните елементи при човека: Изследване на взаимодействията Se-Hg-As” и „Минерален профил на деца с аутизъм (връзка между токсичните метали и нарушенията от аутистичния спектър)” Лекциите са част от обучение по проект BG05M2OP001-2.009-0019-С01/02.06.2017 г. „Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи и преподаватели за иновативни интердисциплинарни изследвания от полза за биомедицината“. Проф. Скальный [...]

Представяне на образователен модул „Пътят на човека“ в Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН

В Националния антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН беше представено пилотното издание на образователен модул „Пътят на човека“, част от проекта „Учебен музей“. Учениците от 138. СУ „Проф. Васил Златарски“ се запознаха с академични познания, които целят да предизвикат устойчив интерес към човека – изследовател и творец на историята. Такъв тип инициативи дават възможност на учащите да се докоснат до реалната научна среда и да изградят у себе си траен интерес към музея като образователен център.

Иновативни изследвания от полза за биомедицината ще извършват 37 млади изследователи

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей на Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН) спечели европейско финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Проектът е насочен към създаването на интердисциплинарен екип от млади изследователи с висок научен потенциал и възможности за интегриране в европейското научно пространство. Това съобщи ръководителят на екипа за организация и управление на проекта проф. дбн Нина Атанасова на пресконференция, която се проведе в заседателната зала на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН. Осигуряването на благоприятна среда за изследователска работа ще създаде условия за привличане и задържане на младите специалисти в сферата на науката в България. Целевата група включва 37 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели, допълни проф. Атанасова. [...]

Доц. Йорданка Глухчева участва в конкурс за световно отличие за иновации в медицината

Доц. Йорданка Глухчева от Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН е сред финалистите в световния формат на Junior Chamber International (JCI) – Най-изявените млади личности на света за 2017 (The Outstanding Young Persons in the World – TOYP). […]

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БAН спечели европейско финансиране по ОП „НОИР” 2014-2020 г.

  Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при Българската академия на науките сключи договор по процедура „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Договорът е на стойност 444 000.00 лв. и с продължителност до 31.12.2018 г. Проектът ще се изпълнява в партньорство със СУ „Св. Климент Охридски“ – Биологически факултет и Факултет по химия и фармация. Целевата група включва 37 докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели. Проектът е насочен към повишаване квалификацията и мотивацията за кариерно академично израстване на младите изследователи и развиване на интердисциплинарни умения и компетенции в иновативните аспекти на биомедицинските изследвания. Предвиждат се три обучителни модула и осигуряване на финансова подкрепа за [...]