Home/Tag: Институт по информационни и комуникационни технологии

Защита на дисертационен труд на Кристина Динева

На 18.12.2020 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на  хетерогенни данни от разпределени IoT устройства”, за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма  „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни  науки на Кристина Иванова Динева. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН  http://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html

Защита на дисертация на Красимира Стоянова-Чокова, ИИКТ-БАН

На 10.07.2020 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „Модели и методи за оптимизация и управление на  портфейл с използване на времеви редове” за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма  „Информатика”, професионално направление 4.6. “Информатика и компютърни  науки” на Красимира Донева Стоянова-Чокова. Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ  http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html  

Президентът Румен Радев: ИИКТ – БАН е създал система на високо световно ниво

Институтът по информационни и комуникационни технологии на БАН е създал система на високо световно ниво, която има всички елементи: научна инфраструктура, доказано прогресивни идеи и методи на научни изследвания. Това каза президентът на Република България Румен Радев по време на посещението си на 10 декември в института. Той посочи, че най-важния капитал са хората – високо подготвени, мотивирани и устремени към успех. Затова България с това, което сте направили, се позиционира на световната иновационна карта, обърна се Президентът към учените. […]

Президентът Румен Радев ще посети Института по информационни и комуникационни технологии на БАН

Президентът Румен Радев ще се запознае с научните резултати, проектите  и научната инфраструктура на Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките на 10 декември от 10.30 часа. Събитието ще се проведа в Зала 2  на ул. „Акад. Георги Бончев“  бл. 25А. На срещата ще присъстват председателят на БАН, водещи учени и изявени млади учени и докторанти от ИИКТ.  Научният секретар  проф. Анета Караиванова ще представи основните постижения  на института, които го определят като национален и регионален лидер в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии. Чл.-кор. Светозар Маргенов ще представи Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии.  Проектът се реализира по ОП  „Наука  и  образование  за  интелигентен растеж“. Над  75% от финансирането е за изграждане на [...]

Две докторски защити в ИИКТ – БАН

На 19.12.2019 г., от 11:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване на модели за прогнозиране на капиталовите пазари с невронни мрежи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Веселин Лазаров Шахпазов Научно жури: проф. д-р Мария Петкова Христова – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище) проф. д.т.н. Чавдар Иванов Дамянов – УХТ – Пловдив (рецензия) доц. д-р Вася Красимирова Атанасова – ИБФБМИ – БАН (становище) проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ – БАН (рецензия) 5. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова – ИИКТ – БАН (становище) На 19.12.2019 г., от 10:00 ч., [...]

Защита на научна степен “доктор” на Дилян Чавдаров Корсемов от ИИКТ – БАН

На 25.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и алгоритми за подпомагане на групово вземане на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Дилян Чавдаров Корсемов. Материалите са публикувани на сайта на института.

Go to Top