Институт по информационни и комуникационни технологии

/Tag: Институт по информационни и комуникационни технологии

Защита на научна степен “доктор” на Дилян Чавдаров Корсемов от ИИКТ – БАН

На 25.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Модели и алгоритми за подпомагане на групово вземане на решения” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа)”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Дилян Чавдаров Корсемов. Материалите са публикувани на сайта на института.

Защита на докторска степен Никола Николаев Съботинков от ИИКТ – БАН

На 16.09.2019 г., от 11:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Изследване и управление на защитни системи в подземния транспорт” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма “Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Никола Николаев Съботинков. Материалите са публикувани на сайта на института.

Защита на дисертация на Виктор Сендеров, ИИКТ – БАН

На 27.06.2019 г., от 16:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „The open biodiversity knowledge management  system in scholary publishing” („OpenBiodiv: отворена система управление  на данни за биологичното разнообразие“) за присъждане на образователната  и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”,  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Виктор  Ернестов Сендеров.  Материалите по защита са публикувани на сайта на ИИКТ: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Защита на дисертация на на Богомил Попов, ИИКТ – БАН

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Високотемпературна обработка на материали и сплави, съдържащи нано елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Богомил Димитров Попов.Материалите са публикувани на сайта на института: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html