Институт по информационни и комуникационни технологии

/Tag: Институт по информационни и комуникационни технологии

Защита на дисертация на Виктор Сендеров, ИИКТ – БАН

На 27.06.2019 г., от 16:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „The open biodiversity knowledge management  system in scholary publishing” („OpenBiodiv: отворена система управление  на данни за биологичното разнообразие“) за присъждане на образователната  и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”,  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Виктор  Ернестов Сендеров.  Материалите по защита са публикувани на сайта на ИИКТ: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Защита на дисертация на на Богомил Попов, ИИКТ – БАН

На 25.06.2019 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Високотемпературна обработка на материали и сплави, съдържащи нано елементи” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика на Богомил Димитров Попов.Материалите са публикувани на сайта на института: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html

Защита на докторска дисертация на Бистра Захариева от ИИКТ – БАН

На 26.02.2019 г. от 15 часа, в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Интелигентни методи за анализ на рехабилитационни процеси” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката”, професионално 5.2. “Електротехника, електроника и автоматика” на Бистра Юлиянова Захариева. Материалите са публикувани на сайта на института.  

Заседание на научното жури за присъждане на ОНС “доктор” на Венета Христова Христова (Йосифова) от ИИКТ-БАН

На 18.12.2018 г., от 10:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Методи и средства за изследване на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”, професионално 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ на Венета Христова Христова (Йосифова). Научно жури: проф. д-р Тодор Нешков – ТУ – София (рецензия) доц. д-р Любен Клочков – ТУ – София (рецензия) доц. д-р Гочо Славов – ВТУ „Т. Каблешков“ (становище) проф. д.н. Любка Дуковска – ИИКТ – БАН (становище) доц. д-р Владимир Монов – ИИКТ – БАН (становище) Желаещите могат да се [...]

Защита на дисертационен труд на Йенс Колер от Института по информационни и комуникационни технологии – БАН

На 16.03.2018 г., от 14:00 ч., в зала 218 на бл. 25А на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Optimizing Query Strategies in Fixed Vertical Partitioned and Distributed Databases and their Application in Semantic Web Databases“ („Оптимизиране на стратегиите на заявки в бази данни с фиксирано вертикално разделяне и в дистрибутирани бази данни и тяхното приложение в бази данни на семантичния интернет“) за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки” на Йенс Колер. Научно жури: проф. Калинка Калоянова – СУ „Св. Кл. Охридски“ – рецензия доц. Юлиана Пенева – НБУ – становище проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН – рецензия [...]

Дискусия върху дарителството за образование

На 20 ноември (понеделник) 2017 г. от 13:00 часа в Зала 1 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе заключителната среща по проект „Култура на дарителство в сферата на образованието: социални, институционални и личностни измерения“ (Договор № ДФНИ-К02/12.12.2014, ФНИ). Проектът е реализиран от колектив от учени от Института за изследване на обществата и знанието, Института за исторически изследвания, Института по информационни и комуникационни технологии и Югозападния университет „Неофит Рилски“ с ръководител проф. д.с.н. Пепка Бояджиева. Лекция ще изнесе Магдалена Дулева, която е специалист в областта на филантропията и набирането на средства за образователни цели в университета Нотингам Трент, Великобритания. Проф. Петя Кабакчиева ще представи подготвения в рамките на проекта колективен сборник „Дар и култури на дарителство за образование: теории, институции, личности“. Тук [...]