Институт по математика и информатика

/Tag: Институт по математика и информатика

Защита на дисертационен труд на Петър Данчев от ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 2 юли 2020 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: “НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ”   на ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ДАНЧЕВ Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.5. Математика, Научна специалност „Алгебра и теория на числата“   Председател на Научното жури: Проф. дмн Петър Бойваленков Членове на Научното жури: Акад. проф. дмн Веселин Дренски  – рецензент Проф. дн Иво Михайлов – рецензент Доц. д-р Цецка Рашкова – рецензент [...]

20 години от кончината на академик Любомир Илиев

Възпоменателно честване повод 20 години от смъртта на акад. Любомир Илиев се проведе на 5 юни 2020 г. пред паметната плоча на акад. Илиев до входа на Института по математика и информатика. Да почетат паметта на акад. Илиев пред мемориалния кът се събраха негови колеги, приятели, ученици и последователи и членове на неговото семейство. Чл.-кор. Олег Мушкаров от Института по математика и информатика изтъкна изключителната роля на акад. Илиев за развитието на математиката и информатиката в България. За приносите на акад. Илиев към българската наука и образование говориха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, чл.-кор. Стефан Радев – дългогодишен директор на Института по механика, проф. Галя Ангелова, директор на Института по информационни и комуникационни технологии, акад. Кирил Боянов, доц. Първан Първанов, декан на ФМИ на [...]

Защита на дисертационен труд в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 9 юни 2020 г. от 10.30  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:     „ФОРМИРАНЕ НА  УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”   на ИВАН ДИМОВ ПЕТКОВ   Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии”   Научни ръководители: Проф. д-р Тони Чехларова Доц. д-р Евгения Сендова Председател на Научното жури: Проф. д-р Кирил Банков Членове на Научното [...]

Заседание на научно жури в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 8 юни 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:     „ТЕОРЕТИЧЕН И ЧИСЛЕН АНАЛИЗ НА ДИФЕРЕНЧНИ СХЕМИ ЗА УРАВНЕНИЯ НА БУСИНЕСК”   на ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ВУЧЕВА   Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика Професионално направление 4.5. Математика Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”   Научен ръководител: Проф. д-р Наталия Кольковска Председател на Научното жури: Доц. д-р Милена Димова Членове на Научното жури: Проф. д-р Любен Вълков - рецензент [...]

Защита на дисертационен труд на тема „Е-фасилитатор” на Монка Коцева от ИМИ – БАН

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12 март 2020 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Е-ФАСИЛИТАТОР” на МОНКА ДОБРЕВА КОЦЕВА, Област на висше образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, Докторска програма „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии” Научни консултанти: Проф. д-р Тони Чехларова Проф. д-р Радослав Йошинов Председател на Научното жури: Доц. д-р Евгения Сендова Членове на Научното жури: Проф. дн Иван Гарванов - рецензент Доц. д-р Таня Тонова - рецензент Проф. [...]

Институтът по математика и информатика на БАН обявява три конкурса

Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурси за: професор: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика (Информационно моделиране)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката (Компютърно моделиране и симулация на биопроцеси)“ – един; главен асистент: в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност„Алгебра и теория на числата (Представяния на групите и теория на инвариантите)“ – един, за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обнародване на обявлението в „Държавен вестник”. Документи - в отдел "Човешки ресурси" на [...]