Home/Tag: Институт по металознание съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика

Конференция „Стандартизация, научни изследвания и иновации“

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” на Българската академия на науките (ИМСЦТХ-БАН), съвместно с Българския институт за стандартизация (БИС) организират конференция на тема „Стандартизация, научни изследвания и иновации". Събитието ще се проведе на 29 октомври 2019 г. от 9 часа в Гранд хотел София, зала Триадица. По време на конференцията ще бъдат представени дейността на БИС, европейската програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и националната контактна мрежа към нея. Събитието цели да засили ролята на стандартите в подкрепа на научните изследвания и иновациите. Изследователите, иноваторите и подкрепящите ги заинтересовани страни ще бъдат информирани относно възможностите за използване на стандартизацията като инструмент за внедряване на пазара или постигане на резултати в рамките на програми за [...]

БАН  с отличие от АЕЦ „Козлодуй”

На 4-ти септември 2019 г. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД тържествено отбеляза 45 години от пускането в експлоатация на първи блок. На тържественото събрание в Дома на енергетика в Козлодуй изпълнителният директор на централата Наско Михов подчерта съществената роля на Българската академия на науките за ефективната и безопасна работа на българската АЕЦ. Още при стартирането на дейността на АЕЦ БАН има важна роля с оглед кадровото обезпечаване – като първи директор на АЕЦ е назначен главният инженер на Изследователския реактор към ИЯИЯЕ – БАН Симеон Русков. От началото на работата по осъществяване на проекта за АЕЦ в България учените от БАН са играли съществена роля за изграждането и развитието на централата. Както назад във времето, така и през последните години, множество учени от БАН развиват дейност, насочена [...]

Конкурс за най-добра научна и научно-приложна разработка на ИМСТЦХА – БАН

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика организира "Конкурс за най-добра научна и научно-приложна разработка", резултатите от който ще бъдат обявени на 23 май по време на съвместно заседание на общоинститутския колоквиум и научния съвет в заседателната зала в сграда Б на института. До участие са допуснати следните разработки: І. Научно-теоретични 1.Д. Трухчев, Структура и сезонна изменчивост на климатичните хидрологични полета в западната част на Черно море. 2.Г. Стефанов, Термомеханично изследване на нанокристални и аморфни ленти от Cu-Zr-V сплав. 3. Г. Евт. Георгиев, Л. Лаков, П. Иванов, М. Красимирова, Математичен модел на молекулярно наслояване при магнетронно разпрашаване. 4. Л. Йовков, Метод на изчислителния експеримент за изследване процеса на кристализация на бинарни сплави. ІІ. Научно-приложни 1. Н. Гидикова, Вл. Петков, Р. Вълов, [...]

Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент  в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Теория на кораба” - 1 /един/ брой за нуждите на ЦХА към Института, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник” бр.58/13.07.2018 г. Документи  се  приемат  в института, гр. София, бул. „Шипченски проход” 67 – Отдел „Организация и управление на човешките ресурси”, тел. 02/46 26 228.  

Заседание на Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Явор Борисов Лукарски

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро-и аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски” - БАН и научното жури съобщават, че на 1 юни 2018 г.  от 11.00 часа в Залата на Научния съвет на Института, сграда А, ет. 4, ст. 414, на ул. "Шипченски проход" 67, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури  за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Явор Борисов Лукарски. Научното  жури е в  състав: Председател на журито проф. дтн Иван Максимов Пършоров – ИМСТЦХА – БАН Членове на журито проф. д-р Стойко Атанасов Гюров - ИМСТЦХА-БАН проф. дтн Цоло Вълков Рашев - пенсионер проф. дтн Венцеслав Цветанов Тошев – ТУ - София проф. дтн Йордан Генов Генов – ТУ - София доц. д-р Николай Николов [...]

Учени изследваха свойствата на метала по корпусите на реакторите на АЕЦ „Козлодуй“

Приключи успешното изпълнение на проект „Разчетен анализ на ресурса на корпусите на реакторите на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ по резултатите от изпитване и изследване на образци-свидетели. Определяне на активностите и неутронния флуенс на образци-свидетели от сборки 3Л на блок 5 и 2Л на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй““. Резултатите от проекта са пряко свързани с удължаване на срока на експлоатация на реакторите в централата. Изследванията са проведени по договор между Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН и АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. […]

Go to Top