Home/Tag: Институт по обща и неорганична химия - БАН

Защита на докторска степен на Цветомила Лазарова-Кюлева от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 05 февруари 2020 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Синтез и характеризиране на наноразмерни оксидни материали и композити с приложение в електрониката и катализа” на Цветомила Иванова Лазарова-Кюлева, задочен докторант в ИОНХ при БАН Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Химия на твърдото тяло) Научен ръководител: проф. д-р Даниела Ковачева Председател на научното жури: проф. д-р Рени Йорданова – рецензент Членове на научното жури: проф. д-р Даниела Ковачева – становище доц. д-р Татяна Куцарова – рецензент доц. д-р Маргарита [...]

Конкурси в Института по обща и неорганична химия

Институтът по обща и неорганична химия при БАН - София, обявява конкурси  за професори - трима, двама по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия), един за лаборатория “ Високотемпературни оксидни системи” и един за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Реактивност на твърди повърхности”, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”; доценти - шестима, двама по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия), един за лаборатория “ Високотемпературни оксидни системи” и един за лаборатория  „Интерметалиди и интеркалационни материали”,  двама по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Реактивност на твърди повърхности” и двама по професионално направление  4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло), един за лаборатория [...]

Изграждане на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии

Проект за изграждане на Център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии с координатор Института по обща и неорганична химия – БАН по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ беше одобрен за финансиране. […]

Go to Top