Начало/Tag: Институт по обща и неорганична химия

Юбилейна научна сесия, посветена на 100–годишнината от рождението на академик Георги Близнаков

Академик Георги Близнаков (1920-2004 г.) е бележит български химик на 20 век, учен със световно признание в областта на молекулно-кинетичната теория, кристалния растеж, адсорбцията и катализа, високотемпературния неорганичен синтез. Като блестящ организатор и лидер през годините е заемал редица отговорни длъжности: дългогодишен ръководител на Катедрата по обща и неорганична химия (1960-1989 г.) при Химическия факултет на Софийския университет, основател и дългогодишен директор на Института по обща и неорганична химия при БАН (1961-1990), зам.-декан на Химическия факултет, ректор на Софийския университет (1981–1985), главен научен секретар и зам.-председател на БАН. Генератор на идеи, надарен със широкомащабно и стратегическо мислене, блестящ преподавател, той е с голям принос за развитието на ръководените от него научни звена и организации, както и за утвърждаване на международния авторитет на българската химическа наука. [...]

Проф. Христо Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие

На състояла се на 31 януари 2020 г. тържествена церемония в Гербовата зала на “Дондуков” 2, президентът Румен Радев удостои проф. Христо Баларев от Института по обща и неорганична химия - БАН с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие за особено значими заслуги в областта на общата и неорганична химия. Високото държавно отличие е признание за научните постиженията на проф. Баларев в областта на структурата и стабилността на соли кристалохидрати, при моделиране, научно прогнозиране, изследване, тълкуване и изясняване на взаимодействията, протичащи в различни неорганични системи, както и за неговите преподавателски, организационни и обществени дейности. „Висшите държавни отличия са израз на признателност на цялото ни общество за вашата всеотдайна работа, с която нареждате България редом до нации, развити в областта на науката, културата и [...]

Конкурси за главни асистенти в ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия на БАН - София обявява конкурси за главни асистенти – петима: един по професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали” и трима по професионално направление 4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло), двама за лаборатория “Електронна спектроскопия на твърди повърхности” и един за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (ДВ бр. 56 ат 16.07.2019 г.). Документи - в канцеларията на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/979 25-60 и 02/872-48-01.

Защита на дисертационен труд на ас. Костадинка Сезанова от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 23 юли 2019 г. от 11.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Получаване и фазови трансформации на йонномодифицирани калциеви ортофосфати приложими като костни заместители” на ас. Костадинка Андонова Сезанова, докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Неорганична химия) Научен ръководител: доц. д-р Диана Рабаджиева Председател на научното жури: проф. д-р Радостина Стоянова – рецензент Членове на научното жури: проф. д-р Росица Николова – рецензент проф. д-р Любомир Македонски доц. д-р Ивайла Панчева – Кадрева доц. [...]

Заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на Наталия Стоева от ИОНХ – БАН

Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 06 юли 2018 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:„Наноразмерни и наноструктурирани композитни материали като катализатори и адсорбенти с екологично предназначение” на Наталия Петкова Стоева, редовен докторант в ИОНХ – БАН, професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16. Научни ръководители: Доц. д-р Иванка Спасова Доц. д-р Марияна Христова Председател на научното жури: Доц. д-р Димитър Панайотов  - рецензент Членове на научното жури: Проф. д-р Александър Елияс – рецензент Проф. дхн Таня Христова Проф. д-р Татяна Табакова Доц. [...]

Представяне на Националния център по мехатроника и чисти технологии

Националният център по мехатроника и чисти технологии беше представен на 30 май  в Големия салон на Българската академия на науките. Той се изгражда по  процедура BG05M2OP001-1.001-0008-С01 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за изграждане на центрове за върхови постижения. Гости на представянето бяха ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, ректорът на ТУ – София проф. Георги Михов, ректорът на ХТМУ  проф. д-р Митко Георгиев и др. […]

Go to Top