Начало/Tag: Институт по полимери

Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът по полимери при БАН - София, обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. химически науки (полимери и полимерни материали) - един, за лаборатория „Биологично-активни полимери“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (ДВ брой 103/28.12.2017 г.). Справки и документи - в канцеларията на института, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.103 А, тел. 979 22-09.

2018-02-16T13:32:28+02:00петък, 16 февруари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Николета Стоянова в ИП – БАН

Институтът по полимери - БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28 февруари 2018 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по полимери, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103В, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Нови влакнести материали от полибутиленсукцинад и поли(L-лакдид) и техни съполимери“ Направление: 4.2. Химически науки Специалност: 01.05.06. Химия на високомолекулните съединения Научни ръководители: проф. дн Невенка Манолова проф. дн Илия Рашков, член-кореспондент на БАН Председател на Научното жури: доц. д-р Даринка Христова (рецензия) Членове на Научното жури: проф. дфн Светла Богданова (рецензия) проф. дн Невенка Манолова (становище) проф. дн Марияна Аргирова (становище) доц. д-р Иво Вълчев (становище) Материалите по защитата са [...]

2018-02-16T13:30:19+02:00петък, 16 февруари 2018 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Представители на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент посетиха Института по полимери – БАН

На 31 октомври 2017 г. на посещение в Института по полимери – БАН бяха представители на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент начело с председателя на комисията Искра Михайлова. Посещението беше във връзка с изпълнени проекти, финансирани по Европейските структурни фондове в програмния период 2007 – 2013 г. Директорът на Института по полимери – БАН (ИП) доц. д-р Нели Косева представи успешно изпълнените от ИП – БАН проекти по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ (Европейски фонд за регионално развитие) и по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (Европейски социален фонд). Обсъдени бяха предизвикателствата пред научните организации за успешното представяне на проектни предложения по Хоризонт 2020, връзките с индустрията и по-специално малки и средни предприятия (МСП) както и новите оперативни програми на Европейските структурни и [...]

Go to Top