Институт по роботика

/Tag: Институт по роботика

Защита на дисертация на маг. Даниел Йорданов Радев в Института по роботика – БАН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Роботи и Манипулатори, на тема “Мобилни потребителски интерфейси за управление на сервизни роботи” ще се проведе на 02.10.2019 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури. Научно жури: Вътрешни членове акад. Чавдар Руменин (становище) доц. д-р Август Иванов (становище) резервен член – проф. д-р Анна Лекова Външни членове проф. д-р Анатолий Александров (рецензия)-ТУ - Габрово проф. д-р Никола Колев, д.н. (рецензия), пенсионер проф. д-р Иван Евстатиев (становище)– Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе [...]

Имат ли място роботите в училището на бъдещето?

За мястото на роботите в училището на бъдещето ще говорят учените от Института по роботика. На 11 юни от 14.00 часа в заседателната зала на ИР – БАН (ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 1, ет. 3) те ще представят киберфизични системи в образованието и обучението на деца със специфични потребности с участието на роботите Роби и Роберта. Проф. Роман Захариев ще разкаже за проекта CybSPEED и основните линии на развитие на мехатронните структури, хуманоидните роботи и сервизната роботика. Темата за включване на киберфизични системи в образованието е изключително важна защото се отнася до училището на бъдещето. Чрез внедряване на най-новите технологични, компютърни и роботизирани системи в училищата целта на обучението ще стане по-постижима – да се осигури индивидуален стил на обучение на всеки ученик според [...]

Институтът по роботика на БАН представя иновативни решения при ферментация на бира

Институтът по роботика на БАН ще представи иновативни решения за ферментационни процеси за добив на бира с определено алкохолно съдържание. […]

Институтът по роботика представя киберфизични системи в образованието и обучението на деца със специфични потребности

Темата за включване на кибер-физични системи в образованието е изключително важна защото се отнася до училището на бъдещето. Чрез внедряване на най-новите технологични, компютърни и роботизирани системи в училищата целта на обучението ще стане по-постижима - да се осигури индивидуален стил на обучение на всеки ученик според неговите потребности и способности. В ход са редица проучвания в рамките на проект CybSPEED, финансиран от програмата Мария Склодовска Кюри на Хоризон 2020 на начина, по който хората възприемат уроците, преподавани с помощта на роботи и как роботите помагат да се привлече вниманието и поддържа неговия фокус по време на урока. Ще бъдат представени кратки демонстрации с роботи НАО и АНРИ.

„Роботите и изкуствения интелект – предизвикателства“ – семинар с ден на отворените врати на филиала на ИР– БАН в Пловдив

Филиалът на Института по роботика на БАН в Пловдив организира семинар „Роботите и изкуствения интелект – предизвикателства“ с ден на отворените врати на 22 май от 11 часа. Ще бъдат представени основите достижения в научните области на изкуствения интелект, мобилната и колективна роботика, както и проблемите при изграждане на надеждни и достъпни мехатронни и роботизирани системи. Също така ще се проведе дискусия за перспективите на мобилната и автономна роботика в страната и по-специално в региона на Пловдив. Ще бъдат поканени изследователи и студенти от университети в града. Целта на мероприятието е да се представят вижданията на изследователите от Института по роботика на БАН пред представители на вузовете и да се обсъдят перспективи за бъдещо сътрудничество в областта на  изкуствения интелект и мобилната и колективна роботика.

Ученици управляваха робота „Голямата стъпка“

Ученици от столични училища имаха възможността да управляват крачещия робот „Голямата стъпка“, разработен и патентован от учени от Института по роботика на БАН. Това се случи по време на организирано посещение в Института през пролетната ваканция. […]