Home/Tag: Институт по физика на твърдото тяло

21 Международна школа по физика на кондензираната материя

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН е организатор на  21–ата международна школа по физика на кондензираната материя (21st ISCMP). Научният форум на тема „Постижения и перспективи при функционалните материали“ ще се състои от 31 август до 4 септември 2020 г. в  Международния дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“, който се намира в курорта „Св. Св. Константин и Елена”, край Варна. Програмата на Международната школа е организирана в пет тематични панела: Нови материали и технологии; Наноматериали и композити; Обработка на материали; Меки материали; Сензори. Тя включва устни доклади, дискусии, на които ще се обсъждат актуални научни проблеми, представляващи интерес за участниците във форума и две интерактивни постерни сесии. Поканени лектори са двадесет и двама учени от целия свят, които ще представят постигнатите резултати и бъдещи [...]

Нобелов лауреат по физика става “Доктор хонорис кауза” на БАН

Българската академия на науките ще удостои нобеловия лауреат проф. Жерар Муру с почетната титла “Доктор хонорис кауза” на БАН. Официалната церемония ще се състои на 25 февруари от 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията. Сред церемонията професор Муру ще изнесе академична лекция на тема: „Страстта за екстремна светлина и приложението й в полза нa човечеството“ (на английски език). […]

22-ри Зимен семинар на младите учени и докторанти по интердисциплинарна физика

За двадесет и втори пореден път Институтът по физика на твърдото тяло със съдействието на Центъра за обучение при Българска академия на науките организира Зимен семинар за млади учени и докторанти на тема „Интердисциплинарна физика“.  По традиция той се провежда в края на първата седмица на месец декември в Творческия дом на БАН „Златни мостове”. Програмата на Зимен семинар 2019, който ще се състои от 6 до 8 декември,  включва както лекции на изявени български учени върху актуални проблеми в различните области на съвременната физика, така и  презентации на млади учени и докторанти за тематиката на  техните изследвания,  използвани методи, апаратура, получени резултати и преодоляване на възникнали трудности.

Публична защита на дисертационен труд на Вани Танкова, ИФТТ – БАН

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 5 декември 2019 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ - БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури и публична защита на дисертационен труд на тема: „Лазерно индуцирана плазма за изследване на археологически артефакти“ на Вани Атанасова Танкова, редовен докторант от ИФТТ - БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма: „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“.   Научно жури: Председател на журито: доц. д-р Валентин Иванов Михайлов, ИФТТ – БАН (становище)  Членове на журито: проф. дфн Кирил Борисов Благоев, ИФТТ – БАН (становище) проф. [...]

2019-11-21T16:28:55+00:00четвъртък, 21 ноември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Ден на отворените врати на Института по физика на твърдото тяло

Институтът по физика на твърдото тяло отваря лабораториите си за посещения на 16 октомври 2019 г. от 10 до 17 часа, с което отбелязва своята 48-годишнина. Събитието, което се провежда по време на изложбата на института „Технологии и материали в полза на обществото“ пред зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН, има за цел да запознае българската общественост с работата на учените, които провеждат изследвания в областта на нанотехнологиите и наноструктурирането и приложението на получените от тях резултати в наномедицината, енергетиката, фотониката,  микромашининга, опазването на културното наследство и други . Ще бъдат представени експонати, техники и методики за получаване, охарактеризиране и структуриране на материали, чиито уникални свойства ги правят подходящи за направа на електронни памети, дозиметри на гама и рентгенови лъчи, детектори на ултравиолетово лъчение, различни [...]

Технологии и материали в полза на обществото показаха на изложба в БАН

Изложбата „Технологии и материали в полза на обществото“ пред фоайето на зала „Проф. Марин Дринов“, посветена на 150-годишнината от създаването на Българската академия на науките, показва научните постижения на направленията в Института по физика на твърдото тяло (ИФТТ), допринесли за създаването и развитието на микроелектрониката, акустоелектрониката и на нанотехнологиите в България. […]

Go to Top