Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“

/Tag: Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор” на Васил Димитров Бъчваров

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 23.01.2020 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване на многокомпонентни сплави на металите от подгрупата на желязото, включващи W, Mo и P и охарактеризирането им като каталитичен материал в алтернативни източници на енергия“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”. Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков Научно жури: Проф. д-р Николай Божков – рецензент, Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент, Проф. д-р Антон Момчилов [...]

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява Ден на отворените врати

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява 25 октомври 2019 година за  Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”. Събитието е посветено на 150-годишнината на Българската академия на науките. Апаратурата, която ще бъде представена, е придобита/подкрепена от Проект „Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски)“, ИНФРАМАТ и Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, BG05M2OP001-1.001-0008. В Деня на отворените врати ще бъдат показани интересни демонстрации за ученици, студенти, както и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията. Гостите ще могат да се запознаят с възможностите на използваната апаратура и методите на работа. На мероприятието ще бъде представена [...]

Модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие

Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ се проведе на 24 юни в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (Ларго). […]

Нови и авангардни материали за съхранение и преобразуване на енергия обсъдиха учените на международната конференция WEEM 2019

106 учени от 21 страни от Европа, Азия и Америка обсъдиха последните си проучвания в областта на съхраняването и преобразуването на енергия чрез нови и авангардни материали и технологии, както и на опазването на околната среда и биомедицинските приложения. […]