Институт по физикохимия

/Tag: Институт по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ отвори вратите си

На 25 октомври 2019 г. в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ се проведе Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”. Събитието започна с откриване на изложба на химичните елементи и тяхното приложение. Тя беше посветена на делото на Менделеев и показваше интересни образци от отделни химични елементи, например благородни метали, алуминий, силиций и др., както и технологични продукти, получени тях. Парче от метеорит, „посетило“ Института, беше също част от изложбата. […]

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Миглена Цветкова Пешова

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 17.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема “Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” Председател на Научното жури: доц. д-р Емилия Стоянова Научно жури: проф. дхн Райчо Райчев– рецензент, проф. д-р Антон Момчилов – рецензент, доц. д-р Стефана Виткова доц. д-р Рашко Рашков доц. д-р Емилия Стоянова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на сайта на [...]

2019-09-27T09:03:37+03:00петък, 27 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Мартин Любенов Георгиев

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 24.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков Научно жури: доц. д-р Людмил Лютов – рецензент, проф. дхн Райчо Райчев – рецензент, доц. д-р Любомир Петков проф. д-р Николай Божков дхн Иван Кръстев Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на [...]

2019-09-27T09:01:17+03:00петък, 27 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН обявява три конкурса за академична длъжност главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент – 3 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – 2 броя и за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ – 1 брой, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 75 от дата 24.09.2019 год. и на сайта на института. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581      

Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ

Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ – модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие На 24 юни 2019 година от 14 часа в Зала 1 на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (Ларго), площад „Независимост“ 1, ще се състои Първа обща среща на участниците в ИНФРАМАТ – Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски). ИНФРАМАТ обединява усилията 16 научни, образователни и музейни институции в България и има за цел: интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратура, необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки [...]

Учени от 21 страни ще участват в международната конференция по електрохимия на електроактивните материaли, WEEM-2019

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ - БАН организира международна конференция по електрохимия на електроактивните материaли, WEEM-2019, която ще се проведе от 16 до 21 юни 2019 г. в хотел „Рила“, Боровец. Международната конференция по eлектрохимия на електроактивните материaли е девета от серия конференции, провеждани досега в страни като Германия, Полша, Русия, Унгария и Франция. Събитието WEEM-2019 обединява учени, работещи по разработването на нови функционални материали, тяхното електрохимично характеризиране и използването им в многообразни приложения в областта на преобразуване на енергия, опазване и контрол на околната среда, биомедицина и др. В конференцията са заявили участие над 100 учени от 21 страни от Европа, Азия и Америка, които ще представят 50 устни и над 60 постерни доклада. WEEM-2019 e посветена на 150-годишнината от създаването на БАН. [...]