Институт по физикохимия

/Tag: Институт по физикохимия

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН обявява конкурси за „главен асистент“

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност „Главен асистент“ – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 55 от дата 19.06.2020 г. и на сайта на ИФХ-БАН: http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 87 27 550, 02 979 25 81    

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ отвори вратите си

На 25 октомври 2019 г. в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ се проведе Ден на отворените врати под наслов „Физикохимия – образование, наука и практика”. Събитието започна с откриване на изложба на химичните елементи и тяхното приложение. Тя беше посветена на делото на Менделеев и показваше интересни образци от отделни химични елементи, например благородни метали, алуминий, силиций и др., както и технологични продукти, получени тях. Парче от метеорит, „посетило“ Института, беше също част от изложбата. […]

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Миглена Цветкова Пешова

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 17.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема “Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави Zn-Fe-P и Zn-Ni-P”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” Председател на Научното жури: доц. д-р Емилия Стоянова Научно жури: проф. дхн Райчо Райчев– рецензент, проф. д-р Антон Момчилов – рецензент, доц. д-р Стефана Виткова доц. д-р Рашко Рашков доц. д-р Емилия Стоянова Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на сайта на [...]

2019-09-27T09:03:37+03:00петък, 27 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на докторант Мартин Любенов Георгиев

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 24.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)” Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков Научно жури: доц. д-р Людмил Лютов – рецензент, проф. дхн Райчо Райчев – рецензент, доц. д-р Любомир Петков проф. д-р Николай Божков дхн Иван Кръстев Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на [...]

2019-09-27T09:01:17+03:00петък, 27 септември 2019 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ – БАН обявява три конкурса за академична длъжност главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент – 3 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – 2 броя и за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на Лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ – 1 брой, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Обявата е публикувана в ДВ в брой № 75 от дата 24.09.2019 год. и на сайта на института. Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581      

Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ

Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ – модерна изследователска инфраструктура в подкрепа на науката, културата и технологичното развитие На 24 юни 2019 година от 14 часа в Зала 1 на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (Ларго), площад „Независимост“ 1, ще се състои Първа обща среща на участниците в ИНФРАМАТ – Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски). ИНФРАМАТ обединява усилията 16 научни, образователни и музейни институции в България и има за цел: интегриране на големи и/или уникални лаборатории и апаратура, необходими за получаване и комплексно охарактеризиране на нови материали и проучване и опазване на културни ценности комбиниране и концентриране на експертност на високо ниво (човешки [...]