Институт по физикохимия

/Tag: Институт по физикохимия

Защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на физик Светлана Христова Христова Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 20.06.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрически свойства и антираково действие на цитохром C, адсорбиран върху колоидни частици от монтморилонит“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“ Председател на Научното жури: проф. дхн Елена Милева Научно жури: Акад. Борис Тенчов  – рецензент, проф. дхн Христо Нанев – рецензент, доц. д-р Александър Живков, доц. д-р Стоян Каракашев Материалите по защитата са [...]

Ден на отворените врати в Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ обявява Ден на отворените врати, който ще се състои на 9 ноември 2018 г. от 10 до 16 ч. Мероприятието е финансирано от проект BG05M2OP001-2.009-0023 „Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е организирано за широк кръг от посетители. В Деня на отворените врати ще бъдат проведени демонстрации под надслов: „Физикохимията – образование, наука и практика”. Поканени са ученици от профилираните гимназии, студенти, докторанти, учени и преподаватели от университетите и институтите на БАН, както и представители на фирмени организации, проявяващи интерес в сферата на физикохимията. Гостите ще имат възможността да се запознаят с млади и утвърдени учени от Института по физикохимия, методите [...]

Открито заседание за защита на дисертационен труд в Института по физикохимия

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Александра Стефанова Камушева Институтът по физикохимия - БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 16.10.2018 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Физикохимия” Председател на Научното жури: Доц. д-р Драгомир Тачев – становище; Научно жури: Доц. д-р Рени Йорданова – рецензент, Доц. д-р Ружа Харизанова – рецензент, Проф. д-р Александър Караманов, Проф. д-р Стоян Гуцов Материалите по [...]

Млади изследователи и докторанти ще участват във Второто европейско училище по кристален растеж (ESCG2)

Млади изследователи и докторанти от държави от целия свят ще участват във Второто европейско училище по кристален растеж (ESCG2). Мащабното събитие ще се проведе от 13 до 16 септември 2018 г. във Варна, РивиераХолидей Клуб, преди Шестата eвропейска конференция по кристален растеж(ECCG6). Второто европейско училище по кристален растеж се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ към БАН, традиционно свързван с науката за кристалния растеж. Изтъкнати европейски учени ще изнесат лекции на следните теми: „Класически подход към растежа на кристалите“, „Статистическа физика и механизми на растеж на кристалите“ , „Методи за растеж на обемни кристали“,  „Протеинова кристализация“ , „Моделиране на растежа на кристалите“,  „Основи на растежа из пара и епитаксия“, „ Растеж на монослойни материали“. Повече [...]

Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) събира стотици участници от всички континенти

Шестата европейска конференция по кристален растеж (ECCG6) се открива на 16.09.2018 г. Мащабното събитие се организира съвместно от Европейската мрежа за кристален растеж (ENCG) и Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ –БАН, който е с дългогодишни традиции в науката за кристалния растеж. Шестата европейска конференция по кристален растеж е посветена на известния български учен Иван Н. Странски (1897-1979 г.), основател на Катедрата по физикохимия към Софийския университет. Съвместно със своите ученици и съратници, проф. Р. Каишев и проф. Л. Кръстанов, проф. И. Странски развива теоретичните основи на процесите на зародишообразуване и кристален растеж, белязали развитието на тази научна област в средата на миналия век. […]

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в Института по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ – БАН на инж. Десислава Лукианова Горанова

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 19 юли (четвъртък) 2018 г. от 16:00 часа, в  залата на 2-ри етаж на бл. 11, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:„Електрохимично получаване на сплавни покрития на основа Ni и Cu“ на Десислава Лукианова Горанова редовен докторант в ИФХ-БАН, секция „Електрохимия и корозия“, професионално направление: 4.2. „Химични науки“, научна специалност „Електрохимия“. Научен ръководител: доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ-БАН Научно жури: Председател на журито: проф. д-р Николай Божков – ИФХ-БАН Членове на журито:  доц. д-р Людмил Лютов - СУ доц. д-р Рашко Рашков – ИФХ – БАН [...]