Начало/Tag: ИОМТ

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 29 октомври 2020 г. oт 10:30 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН ще се проведе заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Весела Миткова Катрова на тема: „Наноструктуриране на тънки сребърни филми за приложение в нанофотониката” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в научна област 4. Природни науки, математика и информатика”, в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”. Научeн ръководител: доц. д-р Росен Тодоров (ИОМТ-БАН). Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН. На разположение на интересуващите се има хартиено копие в Деловодството на ИОМТ.  

Защита на дисертационен труд в ИОМТ-БАН

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“, БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 октомври 2020 г. oт 10:00 ч. в библиотеката на ИОМТ-БАН ще се проведе заключително заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на Евдокия Белина на тема: „Биосензори, базирани на повърхнинен плазмонен резонанс в дифракционни решетки с директна имобилизация на разпознаващото вещество” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика”, в професионално направление: 4.1. „Физически науки”, докторска програма „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя”. Научeн ръководител: доц. д-р Георги Дянков (ИОМТ-БАН) Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИОМТ-БАН. На разположение на интересуващите се [...]

Семинар – уебинар на докторантите и младите учени „Интердисциплинарна химия“

Институтът по оптически материали и технологии – БАН с финансовата подкрепа на Ръководството на БАН проведе тринадесети Пролетен семинар на докторантите и младите учени.  Той се състоя от 22 до 24 юни под формата на уебинар с участието на докторанти, млади учени и постдокторанти от единадесет института на Българската академия на науките и два университета. Към семинара, проведен онлайн, се присъединиха и колеги извън България. Представените доклади обхванаха актуални области на съвременната наука и предизвикаха интерес и дискусии с темите, които поставиха. Традиционно, в програмата се включиха с научно-образователни лекции от областта на химията, физиката и материалознанието, водещи наши учени. Това са  проф. Маргарита Апостолова – ИМБ, проф. Таня Цончева – ИОХФЦ, проф. Зара Черкезова – Желева – ИК, проф. Даринка Христова - ИП, проф. [...]

Международна научна конференция “Materials, Imaging Methods and Applications” (MIMA2020)

Институтът по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски” (ИОМТ-БАН) организира Международна научна конференция “Materials, Imaging Methods and Applications” (MIMA2020) по повод 10-ата годишнина от основаването си. Конференцията ще се проведе от 6 до 10 юли 2020 г. в гр. Банско и ще даде възможност за изява на изследователи от областта на оптичните и 2D материалите, полимерните, порьозните структури, тънките слоеве и течните кристали, методите за тяхното получаване и характеризиране, както и многобройните им приложения в светоизлъчващите диоди, слънчевите клетки и различни оптични и оптоелектронни устройства, холографските дифракционни оптични елементи, цифровата холография и метрология. Повече информация за събитието ще намерите на страницата на ИОМТ: http://www.iomt.bas.bg/projs/mima2020/  

Школи по структурни методи в материалознанието

В дните от 19 до 26 юни в залата на Института по оптически материали и технологии на БАН бяха проведени последователно две школи. Те бяха организирани от няколко института на БАН – ИОНХ, ИОМТ, ИФХ, ИМК, съвместно с колеги от Софийски университет и ХТМУ, в рамките на Българско кристалографско дружество. Целта на школите беше да се разпространят сред българските изследователи знания за два от основните структурни методи и същевременно методи за фазов анализ - праховата рентгенова дифракция и електронната микроскопия. Тези методи са широко използвани в съвременното материалознание и събраха специалисти, млади учени и докторанти, работещи в различни области на природните науки в някои институти на БАН и университети в София и страната. Присъстваха представители и от Университета в гр. Скопие, Република Северна Македония. В [...]

2019-06-28T14:14:23+03:00четвъртък, 27 юни 2019 |Категории: Uncategorized @bg|Етикети: |
Go to Top