ИФТТ

/Tag: ИФТТ

Учен от Института по физика на твърдото тяло на БАН участва в срещата на Нобеловите лауреати за 2019 г.

Доктор Станислав Върбев от Института по физика на твърдото тяло на БАН е първият български учен физик, който участва в традиционната среща на Нобеловите лауреати, която се провежда в Линдау, Германия. Той е избран след процедура на подбор, осъществена от Българската академия на науките, която е научна организация партньор на форума,  и от комисия към Съвета в Линдау. Станислав Върбев е постдокторант и се занимава в момента с взаимодействие на светлината със спинови системи, което би могло да намери приложение в квантовата информация. Тазгодишната среща, състояла се от 30 юни до 6 юли, е посветена на физиката. Тя се отличава от всички останали досега по рекордния брой участници - млади учени, Нобелови лауреати, представители на бизнеса и спонсори. Близо 600 поканени студенти, докторанти и постдокторанти [...]

Открито заседание на научно жури в ИФТТ

Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ съобщават, че на 9 юли 2019 г. (вторник) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за публична защита на дисертационен труд на тема: „Квантови ефекти в наномагнитни спинови системи“, на Мирослав Пламенов Георгиев, редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки“, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“. Научно жури: Председател на журито: проф. дфн Хассан Шамати от ИФТТ – БАН (становище) Членове на журито: проф. дфн Тодор Михайлов Мишонов, ФзФ - СУ „Св. Климент Охридски“ (рецензия) проф. дфн Николай Стойчев Тончев, ИФТТ – БАН (рецензия) доц. д-р Екатерина [...]

80 години от откритието на акад. Георги Наджаков на фотоелектретите

Институтът по физика на твърдото тяло – БАН ще отбележи на 22 юни 2017 г. 80-годишнината от откритието на акад. Георги Наджаков на фотоелектретите. За посещение ще бъде отворен кабинетът на откривателя, който е патрон на Института. Академик Наджаков е един от най-влиятелните учени в европейската и световна физика. С откриването на фотолектретното състояние на веществото, вписано под №1 в Държавния регистър на откритията, той допринася за международното признаване и издигане на престижа на българската наука. Интересът към откритието на Георги Наджаков нараства след приключването на Втората световна война. То става основа за развитието на копирната индустрия, която съвременния човек използва всеки ден. Намира приложение и в областта на безвакуумната телевизионна техника, при запаметяващите устройства, в рентгеновата дозиметрия и спътниковите снимки. През 2014 г. Европейското [...]

2017-06-26T17:17:53+02:00понеделник, 26 юни 2017 |Категории: Нанонауки, нови материали и технологии|Етикети: , |