КМНЦ

/Tag: КМНЦ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурсът ще се проведе онлайн на 29 юни от 14.00 ч. Кандидат: главен асистент д-р Евелина Джевиецка Материали: • Автосправка за научните приноси • Цитирания • Кирило-Методиевски Студии кн.29 • Публикации • Автобиография Рецензии: • Проф. д-р Гражина Шват-Гълъбова - Института по славистика, ПАН • Доц. д-р Ана Лулева - ИЕФЕМ Становища: • Проф. д-р Бойка Мирчева – КМНЦ • Проф. д-р Ян Страдомски - Ягиелонския университет, Краков   PL • Проф. дфн Ана Стойкова – ИЛ - БАН   EN • Доц. д-р Марко Скарпа – КМНЦ - БАН • Доц. д-р Диана Атанасова – СУ „св. Кл. Охридски“   EN Председател на Научното жури - проф. д-р Бойка Мирчева

Публична защита в КМНЦ – БАН

Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен "„Доктор ” на Инна Василева Димитрова  на тема „Съвременни теории за произхода на глаголицата“, в професионално направление 2.1. Филология. Защитата ще се състои на 12 ноември 2019 г., в заседателната зала на КМНЦ,  от 15.00 часа. Материалите са на разположение в канцеларията на КМНЦ, ул. "Московска" № 13, етаж 2. и на ел.адрес : http://www.kmnc.bg/?mode=news&id=129

Религиозен разцвет. България XIII – XV век. Floraison religieuse. Bulgarie XIII – XV s.

От 12 до 13 юли в София ще се проведе международна научна конференция под надслов "Религиозен разцвет. България XIII – XV век. " Организатори на събитието са Кирило-Методиевският научен център на БАН и CNRS – UMR 8167 – Orient & Méditerranée с подкрепата на Посолството на Франция и Френския институт в България и в сътрудничество с Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН. Конференцията е част от програмата с научни събития, с която се отблязва 150-годишнината на Българската академия на науките. Тя ще бъде открита в 9.30 ч. на 12 юли (петък) в бившия Княжески дворец ( ИЕФЕМ – БАН, ул. „Московска“6А) , зала № 19. В научния форум ще вземат участие слависти, византинисти и медиевисти от България, Франция и Италия. Програмата [...]