конкурс

/Tag: конкурс

ОС на БАН обявява конкурс за награди за млади учени “Проф. Марин Дринов” и за най-млади учени “Иван. Евстр. Гешов”

Общото събрание на БАН обявява конкурс за: награди за млади учени „Професор Марин Дринов”; награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”, в следните направления: Информационни и комуникационни науки и технологии; Енергийни ресурси и енергийна ефективност; Нанонауки, нови материали и технологии; Биомедицина и качество на живот; Биоразнообразие, биоресурси и екология; Климатични промени, рискове и природни ресурси; Астрономия, космически изследвания и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност; Човек и общество. В конкурсите могат да участват: кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН; кандидатури, издигнати от членовете на Общото събрание на БАН; индивидуални кандидатури на млади учени. Кандидатите трябва: да имат образователната степен „магистър” от висше училище; да са работили в БАН през последните две години или да са редовни докторанти в БАН. Кандидатите [...]

Kонкурс за научно постижение в областта на органичната химия

Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за научно постижение в областта на органичната химия“. Наградата се присъжда на български учен за научно постижение за периода 2015-2017 г. във всички области на органичната химия, извършено в България самостоятелно или в съавторство с ясно очертан личен принос на кандидата. Наградата ще се връчи на тържествена церемония през месец ноември във връзка с Деня на народните будители. Срокът за подаване на документите е до 17.00 ч. на 15.09.2017 г., по електронен път на: office@orgchm.bas.bg Условията, статутът и правилникът на конкурса са обявени на интернет страницата на ИОХЦФ-БАН www.orgchm.bas.bg/downloads/NBK  

Българската академия на науките обявява резултатите от проведения конкурс „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“

В съответствие с приетите правила на „Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“ с решение на Управителния съвет на БАН (Протокол № 9 от 05.07.2017 г.) е утвърдено класирането на общо 361 проектни предложения, преминали през научна оценка в експертните комисии на деветте научни направления в БАН. Резултатите за всяко научно направление са включени в следните списъци: Приложение А. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки                                           Приложение Б. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения. Резултати по научни направления: I – Информационни и комуникационни науки и технологии – резултати II – Енергийни ресурси и енергийна ефективност – резултати III – Нанонауки, нови [...]