ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

/Tag: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Институти на Българската академия на науките са бенефициенти по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“. […]

Министър Денков ще представи в БАН актуалното състояние на приоритена ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР

По покана на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, министърът на образованието и науката проф. Николай Денков ще представи актуалното състояние на приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Срещата ще се проведе на 20.02.2017 г., понеделник, от 11:00 часа, в Големия салон на БАН. Канят се всички представители на академичната общност.