Българската академия на науките обявява резултатите от проведения конкурс „Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“

В съответствие с приетите правила на „Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.“ с решение на Управителния съвет на БАН (Протокол № 9 от 05.07.2017 г.) е утвърдено класирането на общо 361 проектни предложения, преминали през научна оценка в експертните комисии на деветте научни направления в БАН. Резултатите за всяко научно направление са включени в следните списъци: Приложение А. Класиране на проектните предложения на основа на получените оценки                                           Приложение Б. Списък на одобрените за финансиране проектни предложения. Резултати по научни направления: I – Информационни и комуникационни науки и технологии – резултати II – Енергийни ресурси и енергийна ефективност – резултати III – Нанонауки, нови [...]