Нова книга на чл.-кор. Светлана Куюмджиева

Kujumdzieva, Svetlana. The Hymnographic Book of Tropologion. Sources, Liturgy and Chant Repertory. Routledge, London-NY, 2018, 194 р. В новоиздадената книга се проучва Тропологът, една от най-ранните химнографски богослужебни книги на Източната християнска църква, съдържаща песенен репертоар за целогодишния богослужебен празничен кръг. Проучването й показва, че това е била универсалната химнографска книга на Източната църква, получила голямо разпространение в целия източен християнски свят, в това число и в Южна Италия. В употреба е била докъм XII в. Изследвани са извори на гръцки, грузински, сирийски и арменски език, като са приведени данни за съществували извори и на старобългарски език. През IX в. книгата особено се разработва във водещия християнски център на Изток, Студийския манастир в Константинопол. Обемът й нараства извънредно много по отношение на празници, произведения, жанрове [...]