Home/Tag: Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Официално откриване на демонстрационен павилион с фасада от стъклопакети с циркулиращ воден поток

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ) - БАН организира официална церемония по откриване на първата сграда в България с фасада от стъклопакети с циркулиращ воден поток. Събитието ще се състои на 10.10.2019 г., (четвъртък) от 10:30 ч. в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 72, Научен комплекс 2 – БАН. В откриването на построения Демонстрационен павилион ще участват партньорите от Германия, Испания и България по проект InDeWaG ("Industrial Development of Water Flow Glazing Systems"), финансиран от програма „Хоризонт 2020“, направление „Енергийна ефективност“. Ще се представи индустриално реализираната иновативна фасадна технология, която максимално оползотворява дневната слънчева светлина и осигурява вътрешен комфорт в помещението. Предложеното енергоспестяващо решение е в тясна връзка с идеята за построяване на сгради с почти нулево потребление на [...]

Заседание на научно жури за защита на дисертационен труд на инж. хим Христо Стоянов Ничев, докторант в ЦЛ СЕНЕИ – БАН

Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 14.06.2018 г. от 11:00 часа, в Семинарната зала на ЦЛ СЕНЕИ – БАН, бул. Цариградско шосе 72, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема: „Получаване и изследване на структурни, оптични и електрични свойства на тънки слоеве от ZnO и тяхното приложение за газови сензори” на инж.хим Христо Стоянов Ничев, докторант в ЦЛ СЕНЕИ – БАН,  Професионално направление 4.2 „Химически науки”, специалност 02.10.17„Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи”. Научен ръководител: Проф. дфн Дориана Малиновска Членове на Научното жури: Доц.д-р Максим Ганчев (ЦЛ СЕНЕИ-БАН) – Председател (становище) Проф.д-р Пламен Петков (ХТМУ и ИЕЕС-БАН)  – [...]

Go to Top