/Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК – 1 на БАН (Приложение № 1.5)