/Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК – 2 на БАН (Приложение № 1.6)