/Подпартида „Съфинансиране” – формуляр за кандидатстване и декларация