/Процедура при издаване и получаване на дипломите от БАН за присъдена образователна и научна степен „доктор” и научната степен „доктор на науките”, както и за издаване на удостоверения за заемана академична длъжност „главен асистент“ „доцент” и „професор”