Научноизследователско направление

Биоразнообразие, биоресурси и екология

България е между европейските страни с най-богато биологично разнообразие. Изключително богати са фауната на гръбначни и безгръбначни животни и многообразието от растителни видове спрямо относително малката площ на страната.

Изучаването на биоразнообразието има съществено значение за провеждане на национална политика, основана на знанието в сферата на опазването на природата и развитието на „зелената стратегия” на страната. Разнообразието на флората и фауната ни има значима стойност като биологичен ресурс, важен за поминъка на населението и икономиката на страната. Тяхното устойчиво управление е важно за развитието и повишаването на общественото благосъстояние.

Важно значение за съхранение на биологичното разнообразие на България, за дългосрочното опазване на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават, има програмата “Натура 2000”. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух и природни ресурси. Тя е капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство.

Новини и обяви

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

сряда, 16 юни 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”

Развитието на Арабската пустиня като двигател на обмена на мегафауните между Евразия и Африка през последните десетина милиона години

вторник, 1 юни 2021 |Коментарите са изключени за Развитието на Арабската пустиня като двигател на обмена на мегафауните между Евразия и Африка през последните десетина милиона години

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”biovariety” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания