Научноизследователско направление

Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Проблемите на енергетиката, на създаването и приложението на възобновяеми енергийни източници и повишаването на ефективността на използване на конвенционалните енергийни ресурси имат централно място в научно-приложните изследвания в Българската академия на науките.

Изследователската дейност е свързана с научното обслужване и осигуряването на ядрената енергетика и безопасността на АЕЦ „Козлодуй”, с ядрените технологии в промишлеността, медицината и националната сигурност, с предотвратяване на нелегалния трафик на радиоактивни материали.

В съответствие с приоритетите и дългосрочните енергийни интереси на България се разработват технологични процеси и материали и се създават елементи и прибори за използване на слънчевата енергия в бита и индустрията и за оптимизация на индустриалното производство на електроенергия чрез преобразуването на слънчевата енергия в електрическа.

Продължава развитието на българската школа в областта на електрохимичните източници на ток – батерии и акумулатори, както и в областта на водородната енергия и горивните елементи.

Област на особен интерес са химичните технологии, фокусирани върху разработването на инженерни решения за “зелени” и безотпадни технологии, интегрирано управление на битови, промишлени и опасни отпадъци и използването им като суровинни източници.

За периода 2014-2016 звената от направлението са привлекли над 2.1 млн. евро по програмата за научни изследвания на ЕС – Хоризонт 2020. Общо привлеченото финансиране за 2016 г.  по договори за научни разработки е 2.5 млн. лева.

Новини и обяви

Еднофамилна къща с нулево електрическо потребление и тролейбус на водород представиха учени

събота, 12 юни 2021 |Коментарите са изключени за Еднофамилна къща с нулево електрическо потребление и тролейбус на водород представиха учени

Нови начини за съхранение и използване на ВЕИ в бита и транспорта показват български учени

сряда, 9 юни 2021 |Коментарите са изключени за Нови начини за съхранение и използване на ВЕИ в бита и транспорта показват български учени

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

четвъртък, 22 април 2021 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор”

Образованието на специалисти в ядрената област е приоритет в сътрудничеството между ИЯИЯЕ и АЯЕ

четвъртък, 28 януари 2021 |Коментарите са изключени за Образованието на специалисти в ядрената област е приоритет в сътрудничеството между ИЯИЯЕ и АЯЕ

Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

вторник, 2 юни 2020 |Коментарите са изключени за Защита на дисертационен труд на Петър Данев, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН

Предстоящи събития

[tribe_events_list category=”eree” limit=”4″]

Проекти

Списания и издания