Кирило-Методиевски научен център

Кирило-Методиевският научен център към Българската академия на науките (КМНЦ) е специализирано научно звено в рамките на научно направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“, ориентирано към комплексно проучване на делото на създателите на славянската писменост св. Кирил и св. Методий и неговото влияние върху българската и европейската култура.

Основната изследователска дейност се допълва с активна обучителна дейност. В изпълнение на своята мисия КМНЦ развива богат спектър от мултидисциплинарни изследвания (лингвистични, литературоведски, палеографски, кодикологически, богословски, исторически, културологически и пр.), свързани с всички аспекти на Кирило-Методиевото дело, което има огромно значение за цялостния исторически път на България и е един от най-важните фактори за съхраняването на народностната и националната идентичност на българския народ. Неговото запазване и развитие е и най-големият принос на българите в европейската и световната писмена култура.

Научна дейност:

Основните резултати и постижения на дейността на КМНЦ са в изпълнение на определените приоритети, съгласно перспективата на Стратегията за развитие на науката в България:

  1. Издирени и комплексно изследвани кирило-методиевските извори в средновековни ръкописи от IX до XVI в. и старопечатни книги, съхранявани в български и в чуждестранни книгохранилища и издадени славянски, гръцки, латински и романо-германски извори;
  2. Комплексно проучване на кирило-методиевските традиции от IX в. до днес в България и в Европа;
  3. Изследване на славянската писменост като система и нейното функциониране в Европа от възникването й до наши дни; 4. Популяризиране на Кирило-Методиевото дело и традиции в полза на българското общество като част от изграждането на новото европейско общество на знанието;
  4. Запазване и социализиране на българското средновековно наследство чрез инструментите на дигиталната хуманитаристика – създадено е дигиталното хранилище “Кирило-Методиевско културно наследство” (http://repository.kmnc.bg/)
  5. Експертно подпомагане на българските държавни и обществени институции по отношение на културни феномени от сферата на кирилометодиевистиката и тяното възприемане в международен план на научната истина по отношение на спорните проблеми на Кирило-Методиевото дело.
  6. Публикуване на резултатите от изследователската работа на учените от КМНЦ в престижни хуманитарни периодични издания и книги в страната и в чужбина.
Образователна дейност:

КМНЦ е акредитиран за обучение на докторанти по три програми:

2.1.Филология: Теория и история на литературата
2.1.Филология: Българска литература
2.1.Филология: Български език

Брой на обучавани докторанти: 3, 1 пост-докторант

Освен обучението на докторанти, Центърът осъществява различен тип специализации в областта на кирилометодиевистиката, обучава докторанти и стажанти по програма“Еразъм+“; сътрудниците му изнасят лекции като гост-преподаватели в престижни университети в чужбина, както и в Центъра за обучение на БАН и български университети.

Проект в помощ на учители и ученици – “Видео-лектория по кирилометодиевистика” ( в сътрудничество с издателство “Просвета”).

История на звеното:

Кирило-Методиевският научен център е наследник на столетна изследователска традиция в БАН, посветена на изучаването на най-стария, кирило-методиевски период в историята на славянската книжовност и свързаните с нея явления и артефакти. В нейното начало стои създадената през 1914 г. Климентова комисия. Резултатите от нейната дейност стават основание за създаването на Комисия за издаване на кирилометодиевските извори  (т.нар.Кирило-Методиевска комисия) при БАН по решение на  IV Международен конгрес по византология) през 1934 г. Просъществувала до 1944 г., Кирило-Методиевската комисия е възстановена едва през 1971 г., в състав от двама научни сътрудници под председателството на чл.-кор. проф. Кирил Мирчев. През 1980 г. е присъединена към новобразувания по решение на Бюрото на Министерския съвет Кирило-Методиевски научен център, чийто пръв директор е акад. проф. Петър Динеков. С разрастването на научните изследвания и с поставянето на основите на комплексни проучвания на Кирило-Методиевото дело се разширява и щатният състав на Центъра. Във връзка с преструктурирането на БАН през 1994 г. към него е прехвърлена секцията за издаване на старобългарски текстове, ръководена от ст.н.с. I ст. дфн Е. Дограмаджиева от Института за български език при БАН, както и отделни учени от институтите за балканистика и за изкуствознание.

През годините в институциите, чийто правоприемник е КМНЦ, са работили акад. Петър Динеков, проф. дфн. Екатерина Дограмаджиева, проф. Светлина Николова, проф. Василка Тъпкова-Заимова, проф. дин. Боряна Велчева, доц. д-р Елена Коцева, проф. д-р Климентина Иванова, проф. Лиляна Мавродинова, проф. дфн Лора Тасева, проф. дфн Мария Йовчева.

Новини

Нов обучителен център „Кирилометодикон“

сряда, 30 септември 2020 |Коментарите са изключени за Нов обучителен център „Кирилометодикон“

Кирило-Методиевският научен център на БАН представи новореконструираните помещения на изграждащия се обучителен център „Кирилометодикон“ (ул. Московска 13, ет. 2). Събитието се проведе на 29 септември. На откриването ръководителят от страна на КМНЦ проф. д-р Славия [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

понеделник, 22 юни 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1.Филогия, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 100/ 20.12.2019 г. Конкурсът ще се [...]

Публична защита в КМНЦ – БАН

сряда, 6 ноември 2019 |Коментарите са изключени за Публична защита в КМНЦ – БАН

Кирило-Методиевският научен център при БАН и научното жури обявяват публична защита на дисертационния труд за придобиване на научната и образователна степен "„Доктор ” на Инна Василева Димитрова  на тема „Съвременни теории за произхода на глаголицата“, в [...]

Кирило-Методиевският научен център на БАН отбеляза 1150 години от кончината на св. Константин-Кирил Философ

четвъртък, 14 февруари 2019 |Коментарите са изключени за Кирило-Методиевският научен център на БАН отбеляза 1150 години от кончината на св. Константин-Кирил Философ

Кирило-Методиевският научен център на БАН отбеляза 1150-годишнината от  кончината на св. Кирил с международна конференция „Нему да бъде слава, чест и почит – 1150 години от кончината на Константин-Кирил Философ“. Събитието се проведе от 13 до [...]

Конкурси за академични длъжности в КМНЦ – БАН

вторник, 9 октомври 2018 |Коментарите са изключени за Конкурси за академични длъжности в КМНЦ – БАН

Кирило-Методиевски научен център при БАНобявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор" по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Теория и история на литературата“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – КМНЦ

понеделник, 9 юли 2018 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ – КМНЦ

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" по професионално направление 2.1. Филология, от Кирило-Методиевския научен център при БАН за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“ в Държавен вестник, бр. 8/ 23.01.2018 г. Кандидат: гл. [...]

Контакти

Проекти

Издания