Годишни отчети на БАН

2019 г.

Отчет на БАН - 2019 г

2018 г.

Отчет на БАН - 2018 г

Годишният отчет на БАН за 2018 г. е приет от Управителния съвет на БАН на 28 февруари 2019 г., протокол № 5, на 46-то заседание на седмото Общото събрание на БАН, състояло се на 18.03.2019 г. и е съгласуван със Съвета на настоятелите на БАН на 20 март 2019 г. на 24-тото редовно заседание. Докладът за дейността на БАН за 2018 г. е приет единодушно от Комисията за наука и образование към 44-то Народно събрание на Р. България на 15.05.2019 г.

2017 г.

Отчет на БАН - 2017 г.

През 2017г. бяха публикувани резултатите от оценяването на научно-изследователската дейност на научните организации и висшите училища. Те показват, че 21 научни звена на БАН получават най-висока оценка и попадат в категорията на елитните научни организации в страната, а почти всички други научни звена са оценени като ефективни. Публикуваните статии според Web of Science, са 59.4% спрямо основните изследователски университети в страната, като този процент се поддържа в последните няколко години. От индексираните статии на БАН за 2017 г. над 1/3 са публикувани в списания от най-високата Q1 категория. Това показва, че БАН е значително над средното световното ниво по този показател – 1/4 от световната научна продукция е в първата четвърт (Q1) в ранг листата на специализираните списания. За 2017 г. 13 публикации от институти на БАН попадат в категорията най-много цитирани статии в първия 1% , а 23 оглавяват ранг листата в съответната научна област. Н-индексът на Българската академия на науките е 180, а за цялата страна е 225. Този параметър отразява отзвука в световното научно пространство на резултатите на изследователските колективи. Основните средства за осъществяване на научно-изследователската дейност в БАН се привличат на конкурсен принцип. В последната сесия на ФНИ успеваемостта на институтите е 57%. През 2017 г. звената на БАН сключиха 11 нови договора по програма „Хоризонт 2020. Общият брой на проектите, от стартирането на програмата – до края на 2017 г. нарасна на 56, а договорената сума за изпълнението им на 15,2 млн. лв. И през 2017 г. учени от звената на БАН със своята експертна дейност са подпомогнали работата на различни национални и международни институции. Доказателство за високата оценка на потенциала на изследователите от БАН бяха отпуснатите допълнителни средства от за разработване на важни национални задачи по ключови за обществото проблеми. Във фокуса на вниманието през изтеклата година беше привличането на млади хора. БАН е учредила две награди за млади учени на името на проф. Марин Дринов и за най-млади учени на името на Иван Евстратиев Гешов. Те целят да стимулират талантливите млади учени в БАН от различни научни области и да подпомогнат тяхното развитие. През отчетната година 25 млади учени получиха съответните награди. През 2017г. от субсидията на Академията се финансира целево научно-изследователската дейност на докторантите по институти, с което се демонстрира последователната политика на БАН за задържането на млади кадри в науката дори и при ограничената бюджетна субсидия.

През 2018г. дейността на Академията ще се насочи към решаването на следните основни задачи:

  • Предстои да бъдат детайлизирани по-нататък съществуващите досега наукометрични критерии, чрез които да се стимулира публикуването на научни трудове в най-реномирани научни издания, като се отчита и спецификата на отделните направления в БАН.
  • Предстои разработването и приемането на Стратегия за развитието на БАН, в която ще бъде направен анализ на състоянието на Академията и ще бъдат формулирани ясни насоки за развитието й в периода 2018-2030г.
  • Ще продължи активната дейност за популяризиране на резултатите на звената на БАН пред обществеността. В тази връзка ще бъде приета и Стратегия за публична комуникация на БАН.
  • Активизиране връзките с бизнеса и засилване ролята на Националната академична мрежа.
  • Използване на експертния потенциал на Академията за решаване на важни стратегически за обществото задачи.
  • Привличане и задържане на млади учени, чрез включването им в атрактивни научни проекти и участието им в програмата за подпомагане на млади учени и докторанти.
  • Продължаване на традиционното сътрудничество с висши училища чрез изграждането на Центрове за върхови постижния и Центрове за компетентност.
  • Организиране и участие в мероприятия свързани с Председателство на България на Съвета на ЕС.

2006 – 2016 г.

Свали всички

Отчети на БАН

ИмеРазмерСвалянияДата на добавяне
Отчет на БАН - 2019 г 48.78 MB265128.05.2020 в 12:54
Отчет на БАН - 2018 г 35.05 MB394820.05.2019 в 16:15
Отчет на БАН - 2017 г. 17.78 MB188018.05.2018 в 13:26
Отчет на БАН - 2015 г. 15.78 MB154018.12.2017 в 16:22
Отчет на БАН - 2014 г. 16.18 MB124418.12.2017 в 16:22
Отчет на БАН - 2008 г. 3.60 MB78018.12.2017 в 16:17
Отчет на БАН - 2006 г. 3.74 MB91518.12.2017 в 16:17
Отчет на БАН - 2009 г. 5.91 MB57718.12.2017 в 16:17
Отчет на БАН - 2007 г. 6.03 MB57418.12.2017 в 16:17
Отчет на БАН - 2011 г. 12.34 MB62118.12.2017 в 16:17
Отчет на БАН - 2016 г. 14.92 MB159518.12.2017 в 16:17
Отчет на БАН - 2012 г. 18.38 MB114118.12.2017 в 16:17
Отчет на БАН - 2010 г. 18.69 MB48618.12.2017 в 16:17
Отчет на БАН - 2013 г. 28.35 MB96918.12.2017 в 16:17

Изпълнение на национални програми

Междинен отчет за изпълнението на първи етап на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ”, който се разработва съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г. по договор № ДСД–1/30.03.2017 г.

Междинен отчет за изпълнението на първи етап на проект „ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И РАБОТАТА С МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ”, който се разработва съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г. по договор № ДСД–2/05.04.2017 г.

Междинен отчет за изпълнението на първи етап на проект „Мерки за преодоляване на демографската криза на Република България”, който се разработва съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г. по договор № ДСД–3/06.04.2017 г.

Междинен отчет за изпълнението на първи етап на проект „Управление на сеизмичния риск за сгради”, който се разработва съгласно ПМС № 347/08.12.2016 г. по договор № ДСД–4/03.05.2017 г.