Съвет на настоятелите на БАН

Съветът на настоятелите на БАН подпомага развитието на Българската академия на науките и ефективното управление на финансовите средства и собствеността й. Като част от своите функции контролира разходването на бюджетната субсидия, съгласува финансовата политика на Академията и осъществява контрол на начина и на реда на стопанисване и разпореждане върху предоставеното от държавата в собственост на БАН имущество.

Съветът на настоятелите има 4-годишен мандат. Той включва представители на законодателната и изпълнителната власт, организации на работодателите, висшите учебни заведения, нестопански организации в областта на науката и изкуствата, чуждестранни учени и членове на Общото събрание и ръководството на Българската академия на науките.

Съветът на настоятелите на БАН заседава не по-малко от веднъж на три месеца. Председател на съвета е председателят на БАН, като той няма право на глас при вземането на решения от съвета.

Състав на Съвета

Съвет на настоятелите на Българската академия на науките – Мандат 2019-2023

Членове с право на глас:

 1. Томислав Дончев – заместник министър-председател (представител на Министерски съвет – РМС /14.08.2019)
 2. Красимир Вълчев – министър на образованието и науката (представител на Министерски съвет – РМС /14.08.2019)
 3. Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ (представител на Националното сдружение на общините в Република България)
 4. Румен Радев – Заместник-председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България – АИКБ)
 5. Красимир Дачев – Заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата (представител на Българската търговско-промишлена палата – БТПП)
 6. Проф. Анастас Герджиков – Председател на Съвета на ректорите (представител на Съвета на Ректорите)
 7. Проф. Станислав Семерджиев – Ректор на НАТФИЗ (представител на юридическо лице с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата)
 8. Проф. дбн Диана Петкова – Председател на Съюза на учените в България (представител на Съюза на учените в България)
 9. Акад. Никола Съботинов (Председател на БАН в предходен мандат)
 10. Проф. Евелина Славчева (Член на Общото събрание на БАН)
 11. Проф. Бойко Георгиев (Член на Общото събрание на БАН)
 12. Проф. Павел Ровински, заместник председател на Полската академия на науките (чуждестранен учен – представител на ALLEA – Европейска федерация на националните академии на науките)
 13. /не е избран още/ (чуждестранен учен – представител на ESF – Европейска научна фондация)

Членове без право на глас:

 1. Акад. Юлиан Ревалски – Председател на Съвета на настоятелите (Председател на БАН)
 2. Милена Дамянова – Председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание
 3. Доц. д-р Борислав Великов – Представител на Дарителите на БАН

Протоколи от заседанията и други документи

Свали всички

Съвет на настоятелите

Протоколи от заседанията
ИмеРазмерДата на добавяне
Правилник за дейността на Съвета на настоятелите на БАН 141.39 KB07.09.2017 в 16:10