Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН2021-04-13T01:05:35+00:00

Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН

Съветът за чуждестранна българистика е помощен орган към Управителния съвет на БАН, създаден съгласно чл. 24 (1) т. 8 от Устава на БАН като функционална структура за координация и подпомагане на управленската дейност и за осъществяване на вътрешни и извънакадемични връзки. Учреден е с решение на УС от 27.04.1994 г., което определя неговия правилник и състав.

Досега председатели на СЧБ са били проф. Екатерина Дограмаджиева (1994–1995), проф. дфн. Анисава Милтенова (1995–2012) и доц. д-р Румяна Прешленова (2013-2015). Настоящият състав на СЧБ включва 8 авторитетни специалисти, представители на институти на БАН в областта на хуманитарните науки, и е утвърден с решение на УС (Протокол № 5 / 29.03.2017).

Дейности на Съвета за чуждестранна българистика

 • съставя дългосрочни и краткосрочни прогнози за развитието на научната българистика
 • организира международни научни срещи, семинари и други форми на обучение на чужди специалисти
 • поддържа база данни за чуждестранните учени-българисти, основата на която е положена през 1998-2003 в рамките на финансиран от UNESCO проект. С помощта на БАН събраната до 2006 г. информация е публикувана в енциклопедичен справочник, а в момента базата съдържа данни за над 800 учени и преподаватели
 • дава предложения и мнения за награждаване на чуждестранни българисти
 • издава съвместно с Централната библиотека на БАН списание „Българистика / Bulgarica“
 • публикува тематични сборници

Състав на съвета:

 • Председател: чл.-кор. проф. д.и.н. Александър Костов – Институт за балканистика с център по тракология при БАН
 • Заместник-председател: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Научен секретар на Направление 8 „Културно-историческо наследство и национална идентичност“: доц. д-р Елка Трайкова

Членове:

 • чл.-кор. проф. д.изк. Иванка Гергова – Институт за изследване на изкуствата при БАН
 • проф. д.и.н. Пенка Пейковска – Институт за исторически изследвания при БАН
 • проф. д-р Красимира Алексова – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • проф. д-р Ценка Иванова – Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“
 • доц. д-р Мая Петрова-Танева – Институт за литература при БАН
 • доц. д-р Мая Иванова – Кирило-Методиевски научен център при БАН
 • доц. д-р Вихра Баева – Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
 • доц. д-р Грета Стоянова – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 • доц. д-р Снежанка Ракова-Маринкьова – Югозападен университет „Неофит Рилски“
 • доц. д-р Явор Милтенов – Институт за български език при БАН
 • Снежана Горянова – Национален археологически институт с музей при БАН

Документи

Актуално

БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида

Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида на тържествена церемония, която се проведе на 28 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН. Званието се присъжда за неговия принос в балканистичните изследвания. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски представи научните работа на проф. Франческо Гуида и [...]

Go to Top