От 30 ноември до 1 декември 2017 г. Институтът по невробиология – БАН организира юбилейна научна конференция с международно участие “Невронауки – от теорията до експеримента”. Конференцията е посветена на 70 години от основаването на Института.

Провеждането на конференцията се финансира от Института по невробиология и е без такса правоучастие. Официален работен език на конференцията – английски език.

Научният форум представлява интерес за биолози, фармаколози, лекари, химици, психолози, студенти по описаните специалности, както и за всички, които проявяват интерес към постиженията в невробиологията и медицината.

Основни тематични направления:

  • Неврофизиология
  • Психофизиология
  • Неврофармакология
  • Невротоксикология

Форми на участие:

  1. Доклад – 10 минути
  2. Е-постер – 3 минути във формат „pdf“ или „pptx“
  3. Чуждестранна пленарна лекция – 20 минути

Предвижда се представянето както на оригинални експериментални резултати, така и на кратки обзорни данни. Насърчава се участието на докторанти и студенти (разработващи дипломни работи, магистърски проекти).

Място на провеждане: Конференцията ще се проведе в гр. София в периода 30 ноември – 1 декември в Заседателната зала на Института по невробиология при БАН, ул. “Акад. Георги Бончев”, блок 23, eтаж 2.

Важни срокове: Заявките за участие и резюметата да се изпращат до гл.ас. д-р Полина Матеева до 30 септември 2017 г. на имейл адрес: mateeva_p@abv.bg

Заявката за участие в конференцията може да изтеглите от: http://www.bio.bas.bg/neurobio/documents/70_Years_INB/