Проектът „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ беше представен на 4 юли 2018 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В проекта участват 12 партньорски организации, сред които седем звена на Българската академия на науките. Финансирането е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“.

На събитието присъстваха всички партньори по проекта, представители на научните и експертните екипи, гости от институции и сродни организации, представители на бизнеса, медии. Сред участниците от страна на Българската академия на науките са Националния институт по геофизика, геодезия и география, Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей, Института за изследване на изкуствата, Института за литература, Кирило-методиевския научен център и Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ и Централната библиотека на БАН (асоцииран член).

Ръководителят на проекта чл.-кор. проф. дин Иван Илчев направи кратко представяне на целта, задачите и предвидените дейности. Изпълнението на проекта е със срок 70 месеца и е на стойност до 29 785 549.49 лева. Основната цел е изграждане на съвременна инфраструктура за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативни индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“), в която ще работят интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания, политики и практики. Очакваният резултат е създаване на условия за разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни изследвания. Предвижда се разпределена научноизследователска система с мрежова свързаност между отделните модули на проекта, с алтернативни комуникационни канали, със съвременни условия за научни изследвания и развойна дейност, с принос за икономиката, социалната сфера и околната среда чрез разпространение и трансфер на знания.

„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ обединява научния потенциал на 12-те партньорски организации, както и на асоциираните членове и създава условия за изграждане на интердисциплинарни екипи за съвместна научноизследователска дейност. Проектните дейности са насочени към разкриване и популяризиране на огромното културно и природно богатство на България, като същевременно води до изграждане

 и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура за нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

В рамките на проекта ще бъде създаден и поддържан комплекс с разпределена научноизследователска инфраструктура на високо ниво. Всички партньори ще проведат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики. Предвижда се изграждане на нови специализирани лаборатории към инфраструктурата на Центъра за върхови постижения, което ще подобри подготовката на млади учени чрез включване в реален научен и развоен процес.

Осигуряването на иновации, базирани на образци и продукти от културното и природно наследство на България и разработването на методики и стандарти за оценка ще позволи прилагането на иновативни маркетингови стратегии за творческите индустрии и туризма. Изграждането на център за съхраняване на данни (Data Center) и интегрирана информационна система „Наследство БГ“ ще осигурят достъп на разнообразен тип потребители до културното и природно наследство на България. Проектът планира създаване и поддържане на 24-часова програма на първата по рода си „Национална образователна телевизия“ в страната.

„Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ освен че ще изследва, съхранява и популяризира българското културно, историческо и природно наследство, ще създава ново наследство чрез съчетаването на съхранените традиции и съвременни технологии.

Повече за проекта: http://www.nasledstvo.bg/

За връзка с екипа на проекта: project@nasledstvo.uni-sofia.bg