Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 02.10.2018 г. (вторник), от 10:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. “Юрий Гагарин” №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Молекулярна филогения на морфогрупата Myotis mystacinus (Chiroptera: Vespertilionidae) на Балканския полуостров” (научна специалност “Зоология”, шифър 01.06.03)

на ас. Хелиана Иржи Дундарова

Редовен докторант в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”, секция “Екология на съобществата и консервационна биология”, ИБЕИ-БАН

Научен ръководител: проф. д-р Вълко Бисерков (ИБЕИ-БАН)
Научни консултанти: д-р Фридер Майер (Природонаучен музей–Берлин) и д-р Кристиан Дитц (Тюбингенски университет)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884-606-814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.