Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, финансирана от Министерството на образованието и науката, беше представена на 12 март в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българска академия на науките.

Програмата е със срок края на 2022 г. и бенефициентите по нея (БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, Селскостопанска академия, Минно-геоложки университет, Химикотехнологичен и металургичен университет, Лесотехнически университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Технически университет, Национален център по обществено здраве и анализи)  ще провеждат фундаментални и приложни научни изследвания, насочени към осигуряване на устойчива, благоприятна и по-безопасна среда на живот за населението на Република България. Чл.-кор. Костадин Ганев – заместник-председател на БАН и ръководител на програмата представи целите и очакваните резултати.

Дейностите по програмата са разделени в 12 пакета, които ще се занимават с климата, атмосферата, качеството на водите и градската среда, катастрофи и природни явления, геоложка среда и геоложки рискове, рискове за биоразнообразието и екосистемите, геоложко минало.

На основата на знанията, получени от тези проучвания, ще бъдат разработени системи за прогнозиране на неблагоприятни и катастрофални природни явления, системи за ранно предупреждение при бедствия, както и дългосрочни стратегии и набор от мерки за превенция. Цели се също така да се запълнят пропуските в познанията за механизмите на загуба на биоразнообразие и екосистемни функции в България и в Черно море в условията на климатични промени и екстремални природни явления и техните взаимодействия с дейността на човека. Получените знания ще послужат също така и за актуализиране на учебните програми.

Предстои разработването на уебсайт на програмата, в който своевременно ще се публикуват резултатите от нея.