Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 23.04.2019г. (вторник) от 14.00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. “Ю. Гагарин” №2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Екотоксикологичен биомониторинг – принципи, концепции и приложение при гръбначните животни” (научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”, шифър 02.22.01)

на Петър Владиславов Остоич

докторант в отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”

Научeн ръководител: проф. д-р Румяна Мечева (ИБЕИ-БАН)
Научeн консултант: доц. д-р Михаела Недялкова (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.