Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.

Дата на създаване: 08.04.2019 г.

Обявление изх. номер 12-00-90 от 27.11.2020 г. за изменение на Договор № ДУ-29 / 10.07.2019 г.
Публикувано на 30.11.2020 г. в 16:45 часа.

Допълнително Споразумение № 1 от 05.11.2020 г. към Договор № ДУ-29 / 10.07.2019 г.
Публикувано на 30.11.2020 г. в 16:45 часа.

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Срок за получаване на офертите: 15.05.2019 г. (дд/мм/гггг), местно време: 17:30 часа (чч:мм).

Публикувано на 08.04.2019 г. в 15:30 часа.

Свали всички

ОП-3

ИмеРазмерДата на добавяне
Допълнително Споразумение към Договор номер ДУ-29 от 10.07.2019 г 834.00 KB30.11.2020 в 16:43
Обявление за изменение изх. номер 12-00-90 от 27.11.2020 г 384.58 KB30.11.2020 в 16:43
Приложения номер 2, 3 и 4 към Договор номер ДУ-29 от 10.07.2019 г. 2.10 MB05.08.2019 в 18:05
Приложение номер 1б към Договор номер ДУ-29 от 10.07.2019 г. 13.89 KB05.08.2019 в 18:05
Приложение номер 1 към Договор номер ДУ-29 от 10.07.2019 г. 113.50 KB05.08.2019 в 18:05
Договор номер ДУ-29 от 10.07.2019 г. за изпълнение на поръчката 3.58 MB05.08.2019 в 18:04
Обявление изх. номер 12-00-90 от 02.08.2019 г. за възложена поръчка 9.94 MB05.08.2019 в 18:00
Доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП и Протоколи № 2 и № 3 от работата на конкурсната комисия 5.04 MB14.06.2019 в 15:19
Решение № РИ-ОП-3 от 13.06.2019 г. за определяне на изпълнител по поръчката 2.62 MB14.06.2019 в 15:19
Съобщение изх_номер-63-00-238 от 03.06.2019 г. за датата часа и мястото на отваряне на ценовите оферти по поръчката 787.50 KB03.06.2019 в 14:56
Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от работата на конкурсната комисия 7.21 MB22.05.2019 в 10:47
Документация за участие-ОП-3 1.05 MB08.04.2019 в 15:25
Обявление изх. номер 12-00-38 от 04.04.2019 г. за поръчка 1.70 MB08.04.2019 в 15:24
Решение номер ОП-3 от 04.04.2019 г. за откриване на процедурата 3.13 MB08.04.2019 в 15:24