Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 05.02.2020 г. (сряда), от 14:00 ч., в Заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. “Ю. Гагарин” № 2, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Молекулярно-популационни изследвания на местни породи кучета в България” (научно направление 4.3. Биологични науки, специалност “Зоология”)

на Мирослав Кирилов Маринов, докторант в отдел “Животинско разнообразие и ресурси”

Научeн ръководител: доц. д-р Георги Радославов (ИБЕИ-БАН)
Научни консултанти: доц. д-р Петър Христов (ИБЕИ-БАН), проф д-р Николай Спасов (НПНМ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.